Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

Agpapaagas Kadi Dagiti Saksi ni Jehova?

Agpapaagas Kadi Dagiti Saksi ni Jehova?

Wen, agpapaagas dagiti Saksi ni Jehova. Uray no ikagkagumaanmi nga aywanan ti salun-atmi, adda latta tiempo a ‘kasapulanmi ti mangngagas.’ (Lucas 5:31) Kinapudnona, kas iti Kristiano idi umuna a siglo a ni Lucas, doktor ti dadduma kadagiti Saksi ni Jehova.—Colosas 4:14.

Nupay kasta, saanmi nga awaten ti dadduma a pamay-an ti panangagas a maikontra kadagiti prinsipio ti Biblia. Kas pagarigan, saankami nga agpapayalison iti dara gapu ta iparit ti Biblia ti panangusar iti dara kas pangsustiner iti bagi. (Aramid 15:20) Iparit met ti Biblia ti pamay-an ti panangagas a nainaig iti espiritismo.—Galacia 5:19-21.

Nupay kasta, adu ti pamay-an ti panangagas a saan a maikontra kadagiti prinsipio ti Biblia. Gapuna, personal a desision ti maysa no ania ti pilienna a pannakaagas. Mabalin nga awaten ti maysa a Saksi ti maysa a kita ti agas wenno pamay-an ti pannakaagas, idinto ta saan a kayat dayta ti sabali a Saksi.—Galacia 6:5.