Mapan iti linaonna

Pananglaglagip iti Ipapatay ni Jesus

Martes, Abril 4, 2023

Maminsan kada tawen, laglagipen dagiti Saksi ni Jehova ti ipapatay ni Jesus kas imbilinna: “Itultuloyyo nga aramiden daytoy kas panglaglagip kaniak.”—Lucas 22:19.

Masansan a Maisalsaludsod

Kasano kaatiddog ti programa?

Agarup maysa nga oras.

Ania ti maaramid iti Pananglaglagip wenno Memorial?

Mangrugi ken malpas ti gimong babaen ti kanta, kasta met ti kararag nga idauluan ti maysa a ministro dagiti Saksi ni Jehova. Ti kapatgan a paset ti Memorial ket ti palawag maipapan iti kinapateg ti ipapatay ni Jesus ken no apay a pagsayaatantayo ti inaramid ti Dios ken ni Kristo.