Mapan iti linaonna

Artikulo nga Addaan Serye

Kitaem ken basaem dagiti artikulo a mangilawlawag kadagiti topiko a kas iti Biblia, ti praktikal a pategna, ken dagiti aktibidad dagiti Saksi ni Jehova. Agpilika iti lengguahe iti language box tapno makitam dagiti artikulo nga addaan serye iti dayta a lengguahe.

 

TI PAKAUS-USARAN DAGITI DONASIONYO

Panangidepensa iti Wayawaya nga Agdaydayaw Para Kadagiti Katutubo

No ipaidam dagiti bumusbusor ti wayawaya dagiti Saksi ni Jehova nga agdaydayaw, dagus a tumulong dagiti kakabsat.

TI PAKAUS-USARAN DAGITI DONASIONYO

Panangidepensa iti Wayawaya nga Agdaydayaw Para Kadagiti Katutubo

No ipaidam dagiti bumusbusor ti wayawaya dagiti Saksi ni Jehova nga agdaydayaw, dagus a tumulong dagiti kakabsat.