Mapan iti linaonna

Pammati iti Dios

Ti pammati ket pagimbagam—ikkannaka iti natalged a rikna ita ken mapagtalkan a namnama iti masanguanan. Uray no dika mamati iti Dios, napukawmo ti pammatim, wenno kayatmo a patibkeren ti pammatim, makatulong kenka ti Biblia.

SUNGBAT DAGITI SALUDSOD MAIPAPAN ITI BIBLIA

Apay nga Agkararagak? Sungbatan Ngata ti Dios Dagiti Kararagko?

Agpannuray kenka no sungbatan ti Dios wenno saan dagiti kararagmo.

SUNGBAT DAGITI SALUDSOD MAIPAPAN ITI BIBLIA

Apay nga Agkararagak? Sungbatan Ngata ti Dios Dagiti Kararagko?

Agpannuray kenka no sungbatan ti Dios wenno saan dagiti kararagmo.

Tuladenyo ti Pammatida—Napagbalin a Nabnabiag Dagiti Karakter iti Biblia