Accessibility setting

Agpili iti lengguahe

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Kabbaro a Kakaarruba Idiay Warwick

Iyestoria dagiti taga-Warwick, New York, ti kapadasanda iti pannakipagtrabahoda kadagiti Saksi ni Jehova iti pannakaipatakder ti hedkuarterda.

Kabbaro a Kakaarruba Idiay Warwick

Iyestoria dagiti taga-Warwick, New York, ti kapadasanda iti pannakipagtrabahoda kadagiti Saksi ni Jehova iti pannakaipatakder ti hedkuarterda.

Panangusar iti JW.ORG a Mangisaknap iti Mensahe ti Biblia

Pagay-ayat dagiti nataengan ken ubbing a Saksi ni Jehova ti napabaro ti diseniona a website-da tapno maisaknapda ti naimbag a damag ti Pagarian ti Dios iti adu a tattao agingga a mabalin.

Panangitulod Kadagiti Naibatay iti Biblia a Publikasion Idiay Congo

Binulan nga agbibiahe iti adayo dagiti Saksi ni Jehova tapno agideliberda kadagiti Biblia ken dadduma pay a publikasion idiay Democratic Republic of the Congo.

Panangusar iti JW.ORG a Mangisaknap iti Mensahe ti Biblia

Pagay-ayat dagiti nataengan ken ubbing a Saksi ni Jehova ti napabaro ti diseniona a website-da tapno maisaknapda ti naimbag a damag ti Pagarian ti Dios iti adu a tattao agingga a mabalin.

Panangitulod Kadagiti Naibatay iti Biblia a Publikasion Idiay Congo

Binulan nga agbibiahe iti adayo dagiti Saksi ni Jehova tapno agideliberda kadagiti Biblia ken dadduma pay a publikasion idiay Democratic Republic of the Congo.

Ti Ministeriomi iti Publiko

Panangidanon iti Mensahe ti Biblia iti Nasulinek a Paset ti Amianan

Iti laksid dagiti problema, napaut a tiempo ti kaadda dagiti Saksi ni Jehova kadagiti nasulinek a lugar tapno tulonganda dagiti interesado nga agadal iti Biblia.

Panangidanon iti Mensahe ti Biblia iti Nasulinek a Paset ti Amianan

Iti laksid dagiti problema, napaut a tiempo ti kaadda dagiti Saksi ni Jehova kadagiti nasulinek a lugar tapno tulonganda dagiti interesado nga agadal iti Biblia.

Kitaen Amin

Ti Trabahomi a Panagipablaak

Panangitulod Kadagiti Naibatay iti Biblia a Publikasion Idiay Congo

Binulan nga agbibiahe iti adayo dagiti Saksi ni Jehova tapno agideliberda kadagiti Biblia ken dadduma pay a publikasion idiay Democratic Republic of the Congo.

Panangitulod Kadagiti Naibatay iti Biblia a Publikasion Idiay Congo

Binulan nga agbibiahe iti adayo dagiti Saksi ni Jehova tapno agideliberda kadagiti Biblia ken dadduma pay a publikasion idiay Democratic Republic of the Congo.

Kitaen Amin

Espesial nga Okasion

Tagalog a Kombension Idiay Rome—“Dakkel a Family Reunion!”

Dagiti Saksi ni Jehova idiay Europa a Tagalog ti pagsasaona ket nagtitipon iti umuna a gundaway para iti tallo nga aldaw a kombension iti bukodda a pagsasao.

Tagalog a Kombension Idiay Rome—“Dakkel a Family Reunion!”

Dagiti Saksi ni Jehova idiay Europa a Tagalog ti pagsasaona ket nagtitipon iti umuna a gundaway para iti tallo nga aldaw a kombension iti bukodda a pagsasao.

Kitaen Amin

Proyekto a Panagibangon

Kabbaro a Kakaarruba Idiay Warwick

Iyestoria dagiti taga-Warwick, New York, ti kapadasanda iti pannakipagtrabahoda kadagiti Saksi ni Jehova iti pannakaipatakder ti hedkuarterda.

Kabbaro a Kakaarruba Idiay Warwick

Iyestoria dagiti taga-Warwick, New York, ti kapadasanda iti pannakipagtrabahoda kadagiti Saksi ni Jehova iti pannakaipatakder ti hedkuarterda.

Kitaen Amin

Panangtulong iti Komunidad

Natulongan Dagiti Agtutubo a Mangsango Kadagiti Bully iti Eskuelaanda

Nakaawat ni Hugo, a 10 anyos, iti Diana Award gapu iti itutulongna iti sabsabali a mangsango iti bully. Kasano a nagbalin a pannakabagi kontra ti panang-bully?

Natulongan Dagiti Agtutubo a Mangsango Kadagiti Bully iti Eskuelaanda

Nakaawat ni Hugo, a 10 anyos, iti Diana Award gapu iti itutulongna iti sabsabali a mangsango iti bully. Kasano a nagbalin a pannakabagi kontra ti panang-bully?

Kitaen Amin

Biag iti Bethel

Talon a Mangtartaraon iti Minilion

Ammuem no kasano a dagiti pagimprentaanmi iti Watchtower Farms iti amianan a paset ti New York ti tumultulong a mangpennek iti naespirituan a kasapulan ti minilion.

Talon a Mangtartaraon iti Minilion

Ammuem no kasano a dagiti pagimprentaanmi iti Watchtower Farms iti amianan a paset ti New York ti tumultulong a mangpennek iti naespirituan a kasapulan ti minilion.

Kitaen Amin

Panangyaplikar Kadagiti Prinsipio ti Biblia

Agbibiag a Nakadepende iti Panagarikap

Ni James Ryan ket nayanak a tuleng sa nabulsek idi agangay. Kasano a naaddaan iti pudpudno a kaipapanan ti biagna?

Agbibiag a Nakadepende iti Panagarikap

Ni James Ryan ket nayanak a tuleng sa nabulsek idi agangay. Kasano a naaddaan iti pudpudno a kaipapanan ti biagna?

Kitaen Amin