Mapan iti linaonna

Talna ken Ragsak

No maipasangotayo kadagiti nadagsen a problema, mabalin a mariknatayo a narigat ti agbalin a naragsak ken maaddaan iti talna ti panunot. Ngem adun ti natulongan ti Biblia a mangsango iti inaldaw a problema ken maaddaan iti direksion iti biag. Nakatulong met dayta iti dadduma tapno nalaklakada a sanguen dagiti problema iti salun-at ken negatibo nga emosion. Matulongannaka met ti Biblia nga agbalin a naragsak.

KANAYONAN A TOPIKO

Pito nga Aramidem Tapno Saan a Kontaminado ken Makapasalun-at ti Kanem

Ti biag ket regalo, ken maipakitatayo nga ap-apresiarentayo dayta no an-annadantayo ti salun-attayo ken ti pamiliatayo. Kitaem no kasano nga aramidem dayta.

KANAYONAN A TOPIKO

Pito nga Aramidem Tapno Saan a Kontaminado ken Makapasalun-at ti Kanem

Ti biag ket regalo, ken maipakitatayo nga ap-apresiarentayo dayta no an-annadantayo ti salun-attayo ken ti pamiliatayo. Kitaem no kasano nga aramidem dayta.

Pisikal ken Mental a Salun-at

Ti Biblia Balbaliwanna ti Biag

Ilawlawag ti nagduduma a tattao no kasano a naaddaan iti direksion ti biagda ket nagbalinda a gayyem ti Dios.

No Adda Matay nga Ay-ayatenyo

Adda kadin natay nga ay-ayatem? Kasapulam kadi ti tulong tapno maibturam ti ladingit a marikriknam?

Posible nga Agbalin a Naragsak ti Pamiliam

Agbalin a naragsak ti panagasawam ken pamiliam no iyaplikarmo dagiti prinsipio ti Biblia.

Adalem ti Biblia

Apay nga Adalem ti Biblia?

Mangipapaay ti Biblia iti sungbat kadagiti napapateg a saludsod ti minilion a tattao iti intero a lubong. Kayatmo met kadi a masungbatan ti saludsodmo?

Kasano ti Panagadal iti Biblia?

Iti intero a lubong, pagaammo dagiti Saksi ni Jehova a mangituktukon iti libre a panagadal iti Biblia. Buyaem no kasano a maar-aramid dayta.

Kayatmo Kadi ti Mabisita?

Pagsaritaanyo ti maysa a saludsod maipapan iti Biblia, wenno ammuem ti ad-adu pay maipapan kadagiti Saksi ni Jehova.