No maipasangotayo kadagiti nadagsen a problema, mabalin a mariknatayo a narigat ti agbalin a naragsak ken maaddaan iti talna ti panunot. Ngem adun ti natulongan ti Biblia a mangsango iti inaldaw a problema ken maaddaan iti direksion iti biag. Nakatulong met dayta iti dadduma tapno nalaklakada a sanguen dagiti problema iti salun-at ken negatibo nga emosion. Matulongannaka met ti Biblia nga agbalin a naragsak.