Mapan iti linaonna

Problema iti Kuarta ken Utang—Makatulong Kadi ti Biblia?

Problema iti Kuarta ken Utang—Makatulong Kadi ti Biblia?

Sungbat ti Biblia

Wen. Dagitoy nga uppat a prinsipio iti Biblia ket makatulong kenka maipapan kadagiti problema iti kuarta ken utang:

  1. Planuem ti paggastuam. “Dagiti gakat daydiay nasaet sigurado a mangipaay iti pagsayaatan, ngem tunggal maysa a nadarasudos sigurado nga agturong iti panagkasapulan.” (Proverbio 21:5) Saanka nga agdarasudos a gumatang iti maysa a banag gapu laeng ta naka-sale dayta. Ilistam dagiti paggastuam—agaramidka iti badyet—sa surotem dayta.

  2. Liklikam ti di kasapulan a panagutang. “Ti nakabulod adipen iti tao nga agpapautang.” (Proverbio 22:7) No nakautangkan ket saanmo a kabaelan a bayadan, ikagumaam ti makisarita kadagiti nakautangam no kasanoka a makabayad. Saanka a maupay. Iyaplikarmo ti balakad ti Biblia maipapan iti guarantor a nangikari a mangsungbat iti utang ti sabali: “Inca, agpacumbabaca, ket ud-udam ti caarrubam; Dika paturogen dagiti matam ken dica met pagridepen dagiti calub ti matam.” (Proverbio 6:1-5, Ti Biblia) Uray no saanka nga agballigi iti umuna a panagpakaasim, itultuloymo latta ti agpakaasi.

  3. Usarem ti kuarta iti umiso a pamay-an. “Dika agbalin a naagum ken magagaran a bumaknang​—baka ad-adda nga agbalinka a napanglaw.” (Proverbio 28:22, Contemporary English Version) Ti apal ken kinaagum ket saan laeng a mangpapanglaw. Agawenna pay ti panawen para kadagiti naespirituan a bambanag.

  4. Agbalinka a kontento. “No adda pagtaraon ken pagkawestayo, mapnektayon kadagitoy a banag.” (1 Timoteo 6:8) Saan a magatang ti kuarta ti kinaragsak ken pannakapnek. Saan a nabaknang ti dadduma kadagiti kararagsakan a tattao ditoy lubong. Ti laeng adda kadakuada ket ti ayat ti pamilia ken gagayyemda ken ti pannakigayyemda iti Dios.​—Proverbio 15:17; 1 Pedro 5:6, 7.