Mapan iti linaonna

Pisikal ken Mental a Salun-at

Nasalun-at a Panagbiag

No Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Salun-at

Ammuem ti kuna ti Biblia maipapan iti sakit ken panangagas.

Ti Maaramidam Tapno Nasalsalun-Atka

Lima a banag a maaramidam itan tapno agbalinka a nasalsalun-at.

Sakit—Kasano a Makissayan ti Posibilidad a Makaptanka?

Inaldaw a makigubgubattayo kadagiti kalaban a posible a makapapatay ngem saantayo a madmadlaw ken makita ida.

Dakkel ti Maaramidan ti Kinapositibo!

Matulongannaka kadi dagiti prinsipio ti Biblia nga agbalin a naragragsak?

Mapasayaat ti Biag—Emosion

Pagsayaatantayo no makontroltayo ti emosiontayo.

Ti Dalan ti Kinaragsak—Salun-at ken Kinaandur

Mapukaw kadin ti ragsak ti maysa a tao no kumapuy ti salun-atna?

Protektaram ti Bagim iti Di Umiso nga Impormasion

Nakaad-adu ken saan pay ketdi a nasayaat ti epektona kenka dagiti makaallilaw a damag, saan nga agpayso a report, ken naim-imbento a damag.

Pito nga Aramidem Tapno Saan a Kontaminado ken Makapasalun-at ti Kanem

Ti biag ket regalo, ken maipakitatayo nga ap-apresiarentayo dayta no an-annadantayo ti salun-attayo ken ti pamiliatayo. Kitaem no kasano nga aramidem dayta.

Kasanoak nga Agpakuttong?

No masapul nga agpakuttongka, saan a dagiti pamay-an ti panagdieta ti pagpokusam, no di ket no kasano a maaddaanka iti nasalun-at nga estilo ti panagbiag.

Ibaga Dagiti Agtutubo ti Maipapan iti Nasalun-at nga Estilo ti Panagbiag

Marigatanka kadi a mangan iti nasustansia ken agehersisio? Iti daytoy a clip, ibaga dagiti agtutubo ti ar-aramidenda tapno agtalinaedda a nasalun-at.

Kasano nga Agbalin a Balanse ti Dietak?

Masansan a dagiti saan a nasalun-at nga agtutubo ket saanto met a nasalun-at nga adulto, isu a nasayaat no sursuruem itan ti mangan iti nasustansia.

Mapasayaat ti Biag—Salun-at

Paregtaennatayo dagiti prinsipio ti Biblia nga aramidentayo ti amin tapno maaywanantayo ti salun-attayo.

Panagballigi Kontra iti Sobra a Kinalukmeg Dagiti Agtutubo

Basaem dagiti simple nga inaramid ti dati a mannangan iti di nasustansia ken no kasano a makontrolnan ti pannanganna.

Naragsak Uray Nataenganen

Innem a tip manipud iti Biblia a makatulong kenka a makibagay iti daytoy a panagbalbaliw iti biagmo.

Presko nga Angin ken Silnag ti Init—Natural nga “Antibiotiko”?

Pasingkedan ti moderno a siensia ti kinaumiso dagiti obserbasion idi 1800’s.

Panangsango iti Sakit

Ania ti Aramidem no Bigla nga Agsakitka iti Nakaro?

Ania dagiti impormasion iti Biblia a makatulong kenka no bigla nga agsakitka iti nakaro?

Adda Nakaro a Sakitko—Matulongannak Kadi ti Biblia?

Wen! Ammuem ti tallo nga addang a makatulong kenka a mangibtur iti nakaro a sakit.

Adda Pay Kadi Serserbi ti Biag no Adda Nakaro a Sakitmo?

Ammuem no ania ti nakatulong iti dadduma uray adda nakaro a sakitda.

Ania ti Aramidem no Adda Problemam iti Salun-at?—Paset 1

Deskribiren ti uppat nga agtutubo dagiti tumultulong kadakuada a mangdaer kadagiti problemada iti salun-at ken agtalinaed a positibo.

Ania ti Aramidem no Adda Problemam iti Salun-at? (Paset 2)

Basaem ti kapadasan dagiti agtutubo a nakasursuro a mangibtur kadagiti nakaro a sakitda bayat nga agtaltalinaedda a positibo.

Ania ti Aramidek no Adda Problemak iti Salun-at? (Paset 3)

Makatulong kenka dagiti kapadasan ti tallo nga agtutubo tapno makapagibturka.

“Saanko a Sangkapanunot ti Sakitko”

Ania ti mangpabpabileg ken Elisa nga agibtur iti nakaro a sakitna ken pasaray manglipat nga isu ket masakit?

Panangsango iti Pannakaadda ti Depekto

Nakapuyak Ngem Napigsaak

Gapu iti pammatina, naaddaan iti bileg a “nalablabes ngem ti gagangay” ti maysa a babai a naidalit iti wheelchair.

Biag ti Saan a Makakita

Talaga kadi a kabaelan dagiti bulsek a mapapigsa ti panagdengngeg, panagangot, ken panagriknada?

Dagiti Mata ni Jairo—Us-usarenna nga Agserbi iti Dios

Kakaruan a kita ti cerebral palsy ti sakit ni Jairo. Ngem naragsak ken makapnek latta ti biagna.

Panagserbi iti Dios ti Agasna!

Nayanak ni Onesmus nga addaan iti osteogenesis imperfecta, wenno brittle bone disease. Kasano a naparegta kadagiti kari ti Dios a nailanad iti Biblia?

Agbibiag a Nakadepende iti Panagarikap

Ni James Ryan ket nayanak a tuleng sa nabulsek idi agangay. Kasano a naaddaan iti pudpudno a kaipapanan ti biagna?

Ad-adu ti Impaay ni Jehova Ngem iti Pakaikariak

Naaddaan ni Félix Alarcón iti pudpudno a kaipapanan ti biag kalpasan ti pannakaaksidentena iti motorsiklo a nangparalisado kenkuana manipud tengnged agpababa.

Naaddaanak iti Namnama Idi Kasapulak Unay Dayta

Idi agtawen iti 20, naparalisado ni Miklós Aleksza gapu iti nakaro nga aksidente. Kasano a tinulongan ti Biblia a maaddaan iti pudpudno a namnama a nasaysayaat a masakbayan?

Panangaywan Kadagiti Masakit

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panangaywan Kadagiti Nataenganen a Nagannak?

Adda dagiti dinakamat ti Biblia a matalek a lallaki ken babbai a nangaramid iti dayta. Mangted met iti praktikal a balakad a makatulong kadagiti agaywan.

No Adda Pisikal a Depekto ti Anakmo

Usigem ti tallo a problema a mabalin a maipasango kenka ken no kasano a matulongannaka dagiti prinsipio ti Biblia.

Ania ti Aramidek no Adda Sakit ti Nagannakko?

Saan laeng a sika ti maipaspasango iti kasta. Ammuem no ania ti nakatulong iti dua a babbalasang.

No Nakaron ti Sakit ti Ay-Ayatem

Kasano a liwliwaen ken aywanan dagiti miembro ti pamilia ti nakaron ti sakitna nga ay-ayatenda? Kasano a malabanan dagiti agay-aywan ti aglalaok nga emosion a mabalin a mariknada?

No Kasapulan ti Asawam ti Naisangsangayan a Pannakaaywan

Basaem ti tallo a singasing a makatulong iti panagasawa no nakaro ti sakit ti maysa.

Sakit

Panagwaras ti Virus—Ti Maaramidam

Kasano a maprotektaram ti pisikal, emosional, ken naespirituan a salun-atmo no adda agwaras a virus?

Ti Masapul a Maammuam Maipapan Kadagiti Sakit ti Isip

Siam nga addang a makatulong tapno ad-adda a mapagballigian ti sakit ti isip.

Anemia—Dagiti Makagapu, Sintoma, ken Pannakaagasna

Ania ti anemia? Malapdan kadi wenno maagasan dayta?

Diabetes—Kabaelam Kadi a Liklikan?

Kadagiti addaan iti prediabetes, agarup 90% ti di makaammo nga addaanda iti kasta.

Ti Masapul a Maammuam Maipapan iti Kissiw

Ammuem ti dadduma a napateg nga impormasion maipapan iti daytoy a sakit a masansan a di maawatan.

Posible Kadi a Maaddaanka iti Sakit ti Gugot?

Ti sakit ti gugot ti maysa kadagiti gagangay unay a sakit iti ngiwat. Ania ti makagapu? Kasanom a maammuan no adda kastam? Kasanom a maliklikan?

Food Allergy ken Food Intolerance—Ania ti Nagdumaanda?

Delikado kadi no siksika lattan ti mangdayagnos iti bagim?

Malaria​—⁠Ti Masapul a Maammuam

Protektaram ti bagim no aggigianka wenno planom ti mapan iti lugar nga apektado iti malaria.

Panangsango Kadagiti Problema a Nainaig iti Menopause

No ad-adu ti ammom ken dagiti ay-ayatem maipapan iti menopause, ad-adda a kabaelam a sanguen dagiti problema a nainaig iti dayta.

Depression

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Depresion?

Ammuem no apay a mapaspasaran dagiti tattao ti depresion ken no kasano a makatulong kenka ti Biblia a mangparmek kadagiti negatibo a rikna.

Apay a Dika Sumuksuko?

Apay nga ibilang ti maysa a tao a maysa a gayyem ni patay?

No Kasla Saanmon a Maibturan

Adda serserbi ti biagmo iti laksid ti problema.

Depression Kadagiti Tin-edyer—Ania ti Makagapu ken Makatulong?

Ammuem dagiti seniales, sintoma, ken posible a makagapu. Kitaem no ania ti maitulong dagiti nagannak ken ti dadduma.

Kasano nga Agpatingga ti Nakaro a Kinalidayko?

Ammuem ti aramiden no nalidayka latta.

Apay a Sugsugatek ti Bagik?

Ti panangdangran iti bagi ket maysa a problema ti adu nga agtutubo. No ar-aramidem dayta, kasanoka nga agpatulong?

Kasanok a Malabanan ti Depression?

Mabalin a makatulong kenka dagiti pamay-an a mabasam ditoy tapno makarekoberka.

Matulongannak Kadi ti Biblia No Malmaldaanganak?

Adda tallo a banag a sipaparabur nga ipaay ti Dios no agsagsagabatayo iti depresion.

Kasano a Makatulong ti Biblia Kadagiti Mangpampanunot nga Agpakamatay?

Ania a praktikal a balakad ti ipaay ti Biblia iti maysa a kayatna ti agpakamatay?

Panagdandanag ken Stress

No Kasano a Makontrol ti Panagdanag

Ania dagiti tip ken bersikulo ti Biblia a makatulong tapno maksayan ti sobra a panagdanagmo?

Pakadanagan Dagiti Lallaki—Kasano a Makatulong ti Biblia?

Ti panagdanag ket kumarkaro a problema kadagitoy delikado a tiempo. No madandanaganka, makatulong kadi kenka ti Biblia?

Dagiti Mabalinmo nga Aramiden no Agmaymaysaka

Uray agmaymaysaka, posible latta ti maaddaan iti namnama, kinaragsak, ken pannakapnek.

No Kasanom a Malabanan ti Pandemic Fatigue

No ditay labanan dayta, mabalin nga in-inut a saantayon a suroten dagiti pagannurotan a makatulong tapno ditay makaptan iti COVID.

Dagiti Aramidem Tapno Malabanam ti Stress

Kitaem ti dadduma a makatulong a prinsipio a makatulong kenka tapno mas malabanam ken makissayam ti stress.

Kasanok a Sanguen ti Panagdandanag?

Innem a suhestion a makatulong kenka tapno agbalin a pagsayaatam ti panagdanag imbes a pagdaksam.

Matulongannaka Ngata ti Biblia a Mangsango Kadagiti Pakadanagam?

Agparang a paseten ti biag ti tao ti panagdandanag. Mapukawto pay ngata dayta?

No Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panagdandanag

Mabalin a makatulong ti umiso a kita ti panagdandanag, ngem mangted met iti pagdaksan ti di umiso a panagdandanag. Kasanom a mapagballigian dayta?

Stress—Dagiti Makatulong Tapno Makontrol Dayta

Dagiti makatulong a singasing ti Biblia ti makatulong kenka a mangandur iti stress a maigapu iti 4 a gagangay a problema.

Ti Problema: Sangabunton a Trabaho

No padasem nga aramiden ti amin, baka awan maileppasmo. Ania ti aramidem tapno saanka unay a ma-stress?

Ania ti Aramidek Tapno Saanak a Mapaksuyan?

Ania ti makagapu? Posible kadi a mabiktimaka? No wen, ania ti mabalinmo nga aramiden?

No Mais-stress ti Balasitangmo

Adu a tin-edyer a babbai ti mais-stress gapu iti panagbalbaliw a mapaspasaranda. Kasano a matulongan ida dagiti nagannak a mangsango iti stress?

Kasano a Madaeram ti Stress?

Ammuem dagiti kangrunaan a mangpa-stress ken no kasano a madaeram dagita.

Perpeksionistaak Kadi?

Ania ti nagdumaan ti panangikagumaan a mangaramid iti amin a kabaelam ken ti panangpilit a mangsurot iti nangato unay nga standard?

No Kasano a Pakibagayan ti Panagbalbaliw

Saantayo a malisian ti panagbalbaliw. Kitaem no kasano a napagballigian dayta ti dadduma.

Ti Maaramidam Tapno Natalged Ti Riknam

Tallo a banag a maaramidam tapno nataltalged ti riknam.

Panagpaagas

Mabalin Kadi nga Agpaagas Dagiti Kristiano?

Napateg kadi iti Dios no ania ti pilientayo a pamay-an ti panangagas?

No Agsakit ti Maysa nga Ipatpategmo

Mabalin a sobra a makapa-stress ti panagpa-checkup ken pannakayospital. Kasano a matulongam ti maysa a gayyem wenno kabagiam tapno mapagballigianna ti narigat a situasion?

Dagiti Medikal nga Alternatibo ti Panangyalison iti Dara

Basaem ti reaksion dagiti nalatak nga eksperto manipud iti nasurok nga 40 a pagilian maipapan kadagiti impormasion mainaig kadagiti medikal nga alternatibo ti panangyalison iti dara.

Panangyalison iti Dara—Ti Makuna Itan Dagiti Doktor

Mauy-uyaw dagiti Saksi ni Jehova gapu ta dida kayat ti agpayalison iti dara. Ania ti makuna ti dadduma nga adda iti tay-ak ti medisina maipapan iti takdertayo mainaig iti dara?