Mapan iti linaonna

SALUDSOD DAGITI AGTUTUBO

Perpeksionistaak Kadi?

Perpeksionistaak Kadi?

No

  • ekspektarem a kanayon a perfect ti iskormo iti test

  • saanmo a kayat a padasen dagiti baro a banag ta baka saanmo a maaramid a nasayaat

  • ibilangmo a pakadadaelan ti reputasionmo ti amin a kritisismo

. . . , mabalin a wen ti sungbat iti saludsod iti ngato. Ngem talaga kadi nga importante a panunotem ti maipapan iti dayta?

 Ania ti pagdaksanna no perpeksionistaka?

Saan a dakes no kayatmo nga aramiden ti amin a kabaelam iti maysa a banag. Ngem “adda dakkel a nagdumaan ti balanse a panangikagumaan a mangaramid iti kasayaatan ken ti panangpilit a manggaw-at iti imposible a magaw-at nga standard,” kuna ti libro a Perfectionism​—What’s Bad About Being Too Good? Inayonna: “No perpeksionista ti maysa, parparigatenna laeng ti bagina ta ammotayo met nga awan ti perpekto a tao.”

Kasta met laeng ti ibagbaga ti Biblia. Kunana: “Awan nalinteg a tao ditoy daga a . . . kanayon a naimbag ti aramidna.” (Eclesiastes 7:​20, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia) Gapu ta imperpektoka, saan a kanayon a nakasaysayaat dagiti maaramidam.

Marigatanka kadi a mangakseptar iti dayta? No wen, ammuem ti uppat a mabalin a di nasayaat nga epekto kenka ti panagbalin a perpeksionista.

  1. Apektaranna ti panagkitam iti bagim. Nangato ken saan a rasonable dagiti standard dagiti perpeksionista iti bagida, ket sigurado nga agresulta dayta iti pannakadismaya. “Ti agpayso, imposible nga agbalintayo a nalaing iti amin a banag, ket no kanayon a tagibassitentayo ti bagitayo gapu ta saantayo a perpekto, mapukawto ti kompiansatayo iti bagitayo. Makapa-depress dayta.”​—Alicia.

  2. Apektaranna ti panangawatmo iti makatulong a balakad. Kaaduanna nga ibilang dagiti perpeksionista a pakadadaelan ti reputasionda dagiti makatulong a kritisismo. “Nagmadi ti riknak no adda mangbagbaga kaniak,” kuna ti agtutubo a ni Jeremy. Kunana pay, “No perfectionist-ka, saanmo a mabigbig dagiti limitasionmo ken marigatanka nga umawat iti kasapulam a tulong.”

  3. Apektaranna ti panagkitam iti sabsabali. Kaaduanna a manangkritikar dagiti perpeksionista, ket nalawag ti rason no apay. “No ekspektarem a dika pulos agkamali, ekspektarem met a di pulos agkamali ti sabsabali,” kuna ti 18 anyos a ni Anna. “No saan a magaw-at ti dadduma ti standard-mo, kanayon a madismayaka kadakuada.”

  4. Apektaranna ti panagkita kenka ti dadduma. No nangato unay ti ekspektarem iti sabsabali, dika agsiddaaw no adaywandakan dagiti tattao! “Makabannog ti kanayon a panangsurot kadagiti imposible a magaw-at nga standard dagiti perfectionist,” kuna ti agtutubo a ni Beth. “Awan ti mayat a makikadua iti kasta a tao!”

 Ania ti makatulong?

Kuna ti Biblia: “Ti kinanainkalinteganyo maammuan koma dagiti amin a tattao.” (Filipos 4:5) No nainkalintegan, wenno rasonable, ti maysa a tao, realistiko ti namnamaenna iti bagina ken iti sabsabali.

“Adun ti pressure iti aglawlawtayo. Naynayonantayo laeng dagita iti di nasayaat a pressure no perpeksionistatayo. Sigurado a marigatantayo!”​—Nyla.

Ibagbaga ti Biblia nga agbalintayo koma a ‘naemma iti pannakipagna iti Dios.’ (Mikias 6:8) Akseptaren dagiti naemma dagiti limitasionda. Dida umawat iti ad-adu a trabaho ngem iti kayada nga aramiden. Ken no saan a kasapulan, saanda a mangibus iti adu unay nga oras iti maysa a trabaho.

“No kayatko a maasikasok a naimbag dagiti responsabilidadko, diak umawat iti ad-adu ngem iti kayak nga aramiden. Ammok ti limitasionko.”​—Hailey.

Kuna ti Biblia: “Isuamin a masarakan ta imam nga aramiden, aramidem buyogen ti mismo a bilegmo.” (Eclesiastes 9:​10) Saan ngarud a kinasadut ti solusion tapno makapagbalbaliw ti maysa a perpeksionista. Kasapulan ti kinagaget a napakuyogan iti kinanainkalintegan ken kinaemma, kas naibaga iti ngato.

“Ikarkarigatak nga aramiden ti trabahok iti kasayaatan a pamay-an ken kanayon nga itedko ti aminko. Ammok nga addanto latta kurang iti maaramidak ngem naragsakak ta ammok nga inaramidko ti amin.”​—Joshua.