Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ania ti Panangpakawan?

Ania ti Panangpakawan?

Sungbat ti Biblia

Ti panangpakawan ket panangdispensar iti labsing ti nakabasol. Iti Biblia, ti Griego a sao a naipatarus kas “panangpakawan” literal a kaipapananna ti “palubosan,” a kas iti saan a panangsingir iti utang ti maysa a tao. Impakita ni Jesus ti pagpadaan dagitoy idi sinuruanna dagiti pasurotna nga agkararag: “Pakawanennakami iti basbasolmi, ta pakawanenmi met ti tunggal maysa a nakautang kadakami.” (Lucas 11:4) Uray iti pangngarig ni Jesus maipapan iti awanan asi nga adipen, impadana ti panangpakawan iti panangkanselar iti utang.—Mateo 18:23-35.

Mapakawantayo ti sabsabali no iwaksitayo ti sakit ti nakem ken saantayon a supapakan ti nasaktan a riknatayo wenno pukawtayo. Isursuro ti Biblia a ti saan a managimbubukodan nga ayat ti nakaibatayan ti pudno a panangpakawan, ta ti ayat “saanna nga ing-ingpen ti pannakadangran.”—1 Corinto 13:4, 5.

Ti saan a kaipapanan ti panangpakawan

 • Panuynoyan ti naaramid a labsing. Kondenaren ti Biblia dagidiay umanamong kadagiti dakes nga aramid wenno mangibagbaga nga awan pagdaksanna dagita.—Isaias 5:20.

 • Agpammarang a kasla awan naaramid a panaglabsing. Pinakawan ti Dios dagiti nakaro a basol ni Ari David, ngem saanna nga inlisi ni David kadagiti bunga ti inar-aramidna. Impaisurat pay ti Dios dagiti basol ni David tapno malaglagiptayo dagita.—2 Samuel 12:9-13.

 • Ipalubosmo a gundawayandaka ti sabsabali. Kas pagarigan, pinautangam ti maysa a tao iti kuarta, ngem saan a nasayaat ti nangigastuanna. Kalpasanna, saanen a makabayad kas inkarina. Napalalo ti panagpadpadispensarna kenka. Mabalin a pakawanem babaen ti saan a panagipempen iti sakit ti nakem, saan a panangulit-ulit a panangdakamat dayta a banag kenkuana, ken nalabit kanselarem a mamimpinsan ti utangna. Ngem mabalin met nga ikeddengmo a saanmon a pulos pautangan pay.—Salmo 37:21; Proverbio 14:15; 22:3; Galacia 6:7.

 • Panangpakawan nga awan natibker a pangibatayan. Saan a pakawanen ti Dios dagiti sipapakinakem nga agaramid iti nadagsen a basol, dida bigbigen ti nagkamalianda, dida kayat ti agbalbaliw, ken saanda a dumawat iti pammakawan kadagidiay nasaktanda. (Proverbio 28:13; Aramid 26:20; Hebreo 10:26) Agbalin a kabusor ti Dios dagiti kasta a di agbabbabawi ken dinatay met obligaren a pakawanentayo dagidiay saanna a pinakawan.—Salmo 139:21, 22.

  Kasanon no biktimaka iti nakaro a panangdangran ti maysa a tao a saan nga agpadispensar wenno dina man la admitiren ti inaramidna? Kastoy ti balakad ti Biblia: “Baybay-am ti unget ket panawam ti pungtot.” (Salmo 37:8) Nupay saanmo nga anamongan ti inaramidna a kamali, mabalinmo a tenglen ti pungtotmo. Agtalekka a manungsungbat dayta a tao iti Dios. (Hebreo 10:30, 31) Maliwliwaka met a makaammo nga iyegto ti Dios ti tiempo a ditayton marikna ti saem a mangparparigat kadatayo ita.—Isaias 65:17; Apocalipsis 21:4.

 • “Panangpakawan” iti amin a maipagarup a pannakasair. No dadduma, imbes a pakawanen ti maipagarup a nangsair kadatayo, baka masapul laeng nga admitirentayo nga awan met ti balido a rason a masaktantayo. Kuna ti Biblia: “Dika agdarasudos iti espiritum nga agrurod, ta ti panagrurod isu ti agsaad iti saklot dagidiay maag.”—Eclesiastes 7:9.

No kasano ti mangpakawan

 1. Laglagipen no ania ti ramanen ti panangpakawan. Saanmo a konsintiren ti dakes wenno agtignay a kasla awan napasamak. Palpalabsem laeng dayta.

 2. Bigbigen dagiti pagimbagan ti panangpakawan. Ti saan a panagpaibuyog iti pungtot ken sakit ti nakem tulongannaka nga agbalin a kalmado, sumayaat ti salun-atmo, ken naragragsakka. (Proverbio 14:30; Mateo 5:9) Napatpateg pay, pakawanen ti Dios dagiti basolmo no pakawanem ti sabsabali.—Mateo 6:14, 15.

 3. Ipakita ti empatia. Imperpektotayo amin. (Santiago 3:2) Maragsakantayo no pakawanendatayo ti sabsabali, isu a rumbeng laeng a pakawanentayo met ti nagkamalian ti sabsabali.—Mateo 7:12.

 4. Agbalin a nainkalintegan. No adda dagiti babassit a banag a panggapuantayo nga agreklamo, mabalintayo nga iyaplikar ti balakad ti Biblia: “Itultuloyyo nga anusan ti maysa ken maysa.”—Colosas 3:13.

 5. Agtignay a dagus. Mamakawan a dagus imbes a palubosam a kumaro ti pungtotmo.—Efeso 4:26, 27.

Ammuem ti Ad-adu Pay

NI JESUS—TI DALAN, TI KINAPUDNO, TI BIAG

Leksion Maipapan iti Panangpakawan

Idi imbaga ni Jesus a napakawanen ti basol ti babai a mabalin a maysa a balangkantis, kayat kadi a sawen ni Jesus a saan a dakes ti agsukir iti linteg ti Dios?

AGRIINGKAYO!

No Kasano ti Mangpakawan

Apay a nagrigat ti mangpakawan? Ammuem no kasano a makatulong ti balakad ti Biblia.