Mapan iti linaonna

Relasion

Pannakigayyem

Mapasayaat ti Biag—Biag ti Pamilia ken Pannakigayyem

Sumayaat ti relasiontayo iti dadduma no ti kangrunaan a panunotentayo ket ti maitedtayo kadakuada, imbes a ti maitedda.

Ania ti Nasayaat a Gayyem?

Para iti kaaduan, napateg ti maaddaan iti nasayaat a gagayyem. Kasanoka nga agbalin a nasayaat a gayyem? Usigen daytoy nga artikulo ti 4 a makatulong a prinsipio ti Biblia.

Ania ti Pudno a Gayyem?

Nalaka ti maaddaan iti peke a gagayyem, ngem kasano a masarakam ti pudno a gayyem?

No Kasano ti Maaddaan iti Pudpudno a Gagayyem

Adda 4 a tips a makatulong tapno umuneg ti narabaw a panaggagayyem.

Siasino ti Pudno a Gagayyemko?

Ammuem no kasano a maaddaanka kadagiti pudno ken manayon a gagayyem.

Limlimitarak Kadi ti Pakigaygayyemak?

Okey met a bassit ti gayyemmo, ngem saan a kanayon a pagimbagam. Apay?

Kinaliday

Ti Aramidem no Nalidayka

Makadangran iti salun-atmo ti nakaro a kinaliday ta katupag dayta ti panagsigarilio iti 15 nga istik iti kada aldaw. Kasano a maliklikam ti rikna a maipupuera ken malmalday?

Kasano No Malmaldayak?

Ammuem ti tallo a tulbek iti panangparmek iti liday ken panangpatanor iti manayon a panaggagayyem.

Apay nga Awan Gagayyemko?

Saan la a sika ti malmalday wenno makarikna nga awan gayyemna. Ammuem no kasano a lablabanan ti dadduma a kaedadmo dagita a rikna.

Kasanon no Saandak a Kayat a Kadua?

Napatpateg kadi a magustuandaka a kadua dagiti tattao a saan a nasayaat dagiti prinsipioda wenno maipakitam no asinoka a talaga?

Elektroniko a Pannakikomunikar

No Kasano nga Ibati ti Trabaho “iti Pagtrabahuan”

Lima a tip tapno saan nga agawen ti trabahom ti panawenmo iti asawam.

Ti Nainsiriban a Panangusar iti Teknolohia

Ti panangusar iti teknolohia ket mabalin a makatulong wenno mangdadael iti relasionyo nga agassawa. Kasano nga apektaran dayta ti panagasawayo?

Ania ti Masapul a Maammuak iti Panangi-share iti Picture Online?

Ti panangi-post online kadagiti nagustuam a picture ket kombiniente a pamay-an tapno ma-update-mo dagiti gagayyem ken kapamiliam, ngem adda met dagiti masapul a pagannadam.

Agannadka no Agusarka iti Social Network

Ag-enjoy-ka ngem agan-annadka no maki-connect-ka kadagiti gagayyemmo online.

Ania ti Rumbeng a Maammuam Maipapan iti Panagteks?

Ti panagteks ket maapektaranna ti pannakigayyem ken reputasionmo. Ammuem no kasano.

Panangipakita iti Nasayaat a Kababalin iti Panagteks

Kinaawan respeto kadi ti mangisardeng iti saritaan tapno laeng basaem ti teksmo? Wenno kinaawan respeto kadi ti di panangikankano iti teks tapno laeng maituloymo ti pannakisaritam?

Pannakideyt

Panaggayyem Laeng Wenno Ayat?​—Paset 1: Adda Ngata Riknana Kaniak?

Basaem dagiti tip a makatulong tapno maammuam no agparparikna ti maysa a gayyemmo wenno kayatna laeng nga aggayyemkayo.

Panaggayyem Laeng Wenno Ayat?—Paset 2: Ipakpakitak Kadi a Kasla Adda Riknak Kenkuana?

Mabalin ngata nga ipapan ti gayyemmo nga adda riknam kenkuana? Basaem dagitoy a tip.

No Sobran ti Kinadekket ti Panaggayyemyo

Ibagbagam kadi iti bagim, ‘Aggayyemkami laeng?’ No wen, sukimatem dagiti prinsipio ti Biblia tapno makitam no nasayaat ti kasta a panagrasrason.

Ayat Kadi Daytoyen Wenno Crush Laeng?

Ammuem ti kaipapanan ti panag-crush ken pudno nga ayat.

Awan Kadi Pagdaksan ti Panag-flirt?

Ania a talaga ti panag-flirt? Apay nga ag-flirt ti dadduma? Awan kadi ti pagdaksanna?

Nakasaganaka Kadin a Makideyt?

Usigem ti uppat a saludsod a makatulong kenka nga agdesision no nakasaganakan a makideyt.

Nakasaganaak Kadin a Makiasawa?

Tapno masungbatan dayta, nasken nga am-ammuem a naimbag ti bagim. Makatulong ti napudno a panangsukimatmo iti bagim.

Isu Kadi ti Maitutop a Para Kaniak?

Kasano a maam-ammom a naimbag ken makitam ti pudno a kinatao ti kursonadam?

Rumbeng Kadi nga Agsinakamin? (Paset 1)

Inggat’ tungpal biag ti panagasawa. Isu a no pagduaduaam ti pakiasawaam, ipangagmo ti riknam!

Rumbeng Kadi nga Agsinakamin? (Paset 2)

Narigat ti makisina. Ania ti kasayaatan a pamay-an ti pannakisina? Ania ti makatulong kenka a mangibtur iti epektona?

Kasanon no Nagsinakayo?

Kasanoka a makapag-move on kalpasan ti nasakit a panagsinayo?

Panangrisut Kadagiti Di Pagkikinnaawatan

Apay a Masapul nga Ag-sorry-ak?

Kitaem ti tallo a nasayaat a rason nga ag-sorry-ka, uray no mariknam a saan la a sika ti makimbasol.

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Pungtot?

Kanayon kadi a nainkalintegan ti panagpungtot? Ania ti masapul nga aramidem no makapungpungtotka?

Kasano ti Makikappia?

Dagiti praktikal a prinsipio ti Biblia ti nakatulong kadagiti dati nga agkabusor tapno agkinnappia ken agbalin pay ketdi nga aggayyem.

Ania ti Panangpakawan?

Mangted ti Biblia iti lima a banag nga aramidem a makatulong kenka a mangpakawan iti sabsabali.

No Kasano ti Mangpakawan

Apay a nagrigat ti mangpakawan? Ammuem no kasano a makatulong ti balakad ti Biblia.

Ti Dalan ti Kinaragsak—Panangpakawan

Saan a makaparagsak wenno makapasalun-at ti pungtot ken gura.