Mapan iti linaonna

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Arak? Basol Kadi ti Panaginum iti Arak?

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Arak? Basol Kadi ti Panaginum iti Arak?

Sungbat ti Biblia

Saan a basol ti kalkalainganna a panaginum iti arak. Ibagbaga ti Biblia a ti arak ket sagut ti Dios a mangparagsak iti biag. (Salmo 104:14, 15; Eclesiastes 3:​13; 9:7) Bigbigen met ti Biblia a makaagas ti arak.—1 Timoteo 5:​23.

Imminum ni Jesus iti arak bayat ti kaaddana ditoy daga. (Mateo 26:29; Lucas 7:​34) Iti maysa kadagiti nalatak a milagrona, ti danum ket pinagbalin ni Jesus nga arak kas naayat a sagutna iti padaya ti kasar.—Juan 2:​1-​10.

Peggad ti nalabes a panaginum

Nupay ibagbaga ti Biblia dagiti nasayaat nga epekto ti arak, kondenarenna ti nalabes a panaginum ken panagbartek. Isu a no kayat ti maysa a Kristiano ti uminum, aginum ngem kalalainganna laeng. (1 Timoteo 3:8; Tito 2:​2, 3) Mangipaay ti Biblia iti sumagmamano a rason no apay a liklikan ti nalabes a panaginum.

  • Dadaelenna ti panagpampanunot ken panagdesision. (Proverbio 23:29-​35) Ti nabartek a tao dina matungpal ti bilin ti Biblia nga “iparangyo ti bagbagiyo a maysa a sakripisio a sibibiag, nasantuan, makaay-ayo iti Dios, maysa a sagrado a panagserbi buyogen ti pannakabalinyo nga agrason.”—Roma 12:1.

  • Ti nalabes a panaginum pukawenna ti bain ken determinasion nga agaramid iti umiso.—Oseas 4:11; Efeso 5:18.

  • Agresulta iti nakaro a sakit ken kinapanglaw.​—Proverbio 23:21, 31, 32.

  • Kagura ti Dios ti sobra a panaginum ken panagbartek.—Proverbio 23:20; Galacia 5:​19-​21.

Kasanom a maibaga a sobran?

Makuna a sobran ti nainum ti maysa a tao no isu ket agprobokar wenno dangrannan ti sabsabali. Sigun iti Biblia, madlaw a nabartek ti maysa a tao, saan nga iti pannakaawan ti puotna, no di ket makita iti tigtignayna, kas iti saanna a pannakakontrol iti bagi, agibar-ibar, mangkarkarit, wenno saan a nalawag ti panagsaona. (Job 12:25; Salmo 107:27; Proverbio 23:29, 30, 33) Uray dagidiay dida kayat ti mabartek ket mabalin a “madagsenan iti nalabes . . . a panagin-inum” ken apitenda ti saan a nasayaat nga ibunga dayta.—Lucas 21:34, 35.

Naan-anay a panangliklik

Ibaga met ti Biblia dagiti gundaway a liklikan a naan-anay dagiti Kristiano ti panaginum iti arak:

  • No adda maitibkol.—Roma 14:21.

  • No ti panaginum salungasingenna ti linteg ti lugar a pagnanaedan ti maysa.—Roma 13:1.

  • No di makontrol ti maysa ti panaginumna iti arak. Dagiti alkoholiko wenno nalabes ti panaginumda iti arak masapul a situtulokda a mangaramid iti dakkel a panagbalbaliw.—Mateo 5:​29, 30.