Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SUHETO ITI AKKUB: LUBONG NGA AWAN PANANGIDUMDUMA—KAANO?

Panangidumduma—Problema ti Lubong

Panangidumduma—Problema ti Lubong

NI Jonathan a maysa a Koreano a naipasngay idiay America ket biktima ti panangidumduma iti puli idi ubing pay. Bayat nga agmatmataengan, nagbirok iti lugar a sadiay saan a maidumduma gapu iti langa wenno pulina. Nagbalin a doktor iti maysa nga ili iti makin-amianan a paset ti Alaska, U.S.A. Kalanglangana ti adu a pasientena sadiay isu a ninamnamana a saan a maidumduma.

Natungday ti ninamnamana idi inagasanna ti agtawen iti 25 a babai nga Eskimo. Idi nagsublin ti puot ti pasiente, kinitana ni Jonathan ket nagsao ti dakes gapu ta kagurgurana dagiti Koreano. Para ken Jonathan, dayta a pasamak ti mangipalagip iti nasaem a kinapudno a saanna a maliklikan ti maidumduma.

Ipakita ti kapadasan ni Jonathan ti nakalkaldaang a kinapudno. Talaga a nakasaksaknapen ti panangidumduma iti puli. Agparang a sadinoman ti ayan ti tao, adda panangidumduma.

Ngem dagus nga ibaga ti kaaduan a tattao a kagurada dayta. Talaga a makariro, ngem apay ngarud a  nakasaksaknap? Nalawag a saan a mapupuotan ti adu a manggurgura iti dayta a mangidumdumada met. Kastaka kadi met?

PERSONAL A PROBLEMA

Ammotayo man wenno saan, narigattayo a mailasin no adda panangidumdumatayo. Ibaga ti Biblia no apay: “Ti puso manangallilaw ngem iti amin a banag.” (Jeremias 17:9, Holman Christian Standard Bible) Gapuna, mabalin nga al-allilawentayo ti bagitayo no ibagatayo a saantayo a mangidumduma. Wenno mabalin nga ikalintegantayo nga adda rasontayo a mangidumduma iti maysa a grupo wenno puli.

Ania ti aramidem iti kastoy a situasion?

Panunotem daytoy nga eksena a mangipakita a narigat nga ilasin no mangidumdumatayo: Agmaymaysaka a magmagna iti nasipnget a rabii. Adda umas-asideg kenka a dua a nabaneg nga agtutubo a lallaki a dimo am-ammo ken kasla adda iggem ti maysa kadakuada.

Panunotem kadi nga adda dakes a panggepda kenka? Ipapanmon a naannadka laeng gapu ta adda napasamak idin kenka. Ngem talaga kadi a nainkalintegan a panunotem a napeggad dagitoy a lallaki? Ti ad-adda pay a mamagpanunot a saludsod ket, Ania ti panunotem a puli dagitoy nga agtutubo? Ipakita ti sungbatmo no adda panangidumdumam wenno awan.

Aminentayo a mangidumdumatayo sagpaminsan. Uray ti Biblia bigbigenna ti gagangay a kita ti panangidumduma no kunana: “Ukomen dagiti tattao ti padada a tao babaen ti langa.” (1 Samuel 16:7, Contemporary English Version) Yantangay addaantay amin iti kasta a pagannayasan a masansan a dakes ti resultana, adda pay kadi namnama a maiwaksi wenno maikkattayo ti panangidumduma? Addanto kadi tiempo nga awanton ti panangidumduma?