Mapan iti linaonna

SALUDSOD DAGITI AGTUTUBO

Ania ti Aramidek no Adda Problemak iti Salun-at? (Paset 2)

Ania ti Aramidek no Adda Problemak iti Salun-at? (Paset 2)

Adu a kita ti problema iti salun-at.

  • Iti dadduma, makita dagiti sintomas, idinto ta iti dadduma, mariknada laeng dayta.

  • Pasaray sumro ti dadduma a problema iti salun-at, ngem ti dadduma ket permanenten ken inaldaw a mangparigat iti maysa.

  • Maagasan ti dadduma wenno malapdan ti ikakarona uray kaskasano, ngem ti dadduma ket kumarkaro​—ken nalabit pakatayan payen ti maysa.

Maipaspasango dagiti agtutubo iti amin a nadakamat a kita ti problema iti salun-at. Iti daytoy nga artikulo, maam-ammom ti uppat nga addaan kadagiti kasta a problema. No kastaka met, mabalin a maparegtaka kadagiti makunada.

 GUÉNAELLE

Marigatanak unay a mangakseptar kadagiti limitasionko. Nagadu ti kayatko nga aramiden ngem inaldaw a kasapulan a pakibagayak ti kasasaadko.

Addaanak iti motor-neuromuscular disorder isu a di umiso nga impormasion ti yallatiw ti utekko iti bagik. No dadduma, agtigtigerger wenno maparalisado ti nadumaduma a paset ti bagik, manipud ulo agingga iti saka. Marigatanak a mangaramid kadagiti gagangay a banag kas iti panagkuti, panagsao, panagbasa, panagsurat, ken panangtarus iti sabsabali. No marigatanak unay, kaduaendak nga agkararag dagiti panglakayen iti kongregasionmi isu a kumalmaak a dagus.

Aniaman ti pakasuotak, mariknak a kanayon nga adda ni Jehova a Dios a mangpappapigsa kaniak. Diak kayat a ti sakitko ti mangigawid kaniak nga agserbi a naan-anay kenkuana. Ipangpangrunak ti tumulong iti sabsabali a mangammo iti kari ti Biblia nga asidegen a pagbalinen ni Jehova a Dios a paraiso ti daga a sadiay, awanton ti panagsagaba.​—Apocalipsis 21:1-4.

Panunotem: Kas ken Guénaelle, kasano a maipakitam a maseknanka iti sabsabali?​—1 Corinto 10:24.

 ZACHARY

Idi agtawenak iti 16, nadayagnos nga addaanak iti nakaro a kita ti kanser iti utek. Imbaga dagiti doktor a walo a bulan laengen ti biagko. Marigatanak unay sipud idin.

Gapu iti nagtubuan dagiti tumor, naparalisado ti kannawan a paset ti bagik. Diak makapagnan isu a masapul a kanayon nga adda kaduak iti balay a tumulong kaniak.

Kumarkaro ti sakitko isu a marigatanak nga agsao a naimbag. Nakagangganaygayak idi ken magusgustuak ti waterskiing, basketball, ken volleyball. Kas maysa kadagiti Saksi ni Jehova, kanayon idi a mangasabaak. Panagkunak, di maawatan ti kaaduan no ania ti rikna ti maysa a dinan maaramid dagiti kaay-ayona unay nga aramiden.

Maparparegtaak iti Isaias 57:15 ta ipasiguradona kaniak a kanayon nga adda ni Jehova a Dios kadagiti ‘nailupitlupit ti espirituna’ ken isu maseknan kaniak. Iti met Isaias 35:6, inkari ni Jehova a makapagnaakto manen ken makapagserbi nga addaan iti perpekto a salun-at.

Pasaray marigatanak unay iti sakitko ngem siguradok a tultulongannak ni Jehova. No malmaldayak wenno no maamakak a matay, kanayon nga adda makasaritak babaen iti kararag. Awan ti makaisina kaniak iti ayat ni Jehova.​—Roma 8:39.

Dua a bulan kalpasan a nainterbiu ni Zachary, isu ket natay iti edad a 18. Agingga a nagsat ti angesna, nagtalinaed a nabileg ti pammatina iti inkari ti Dios a panagungar iti paraiso a daga.

Panunotem: Kas ken Zachary, kasano a matulongannaka ti kararag tapno agtalinaedka iti ayat ti Dios?

 ANAÏS

Sumagmamano nga aldaw pay laeng kalpasan a nayanakak, naaddaanak iti brain hemorrhage. Gapu iti dayta, naapektaran ti intero a bagik, nangruna dagiti gurongko.

Ita, makapanak iti asideg a lugar babaen iti walker, ngem kadawyan a kasapulak ti wheelchair. Adda met dagiti tiempo a sumikkil ti maselko isu a marigatanak a mangaramid kadagiti banag nga agkasapulan iti kinaannad kas iti panagsurat.

Malaksid a makapa-stress ti kasasaadko, narigat met ti agpaagas. Sipud idi addan puotko, mapanak iti physical therapist sumagmamano a daras iti kada lawas. Lima pay la ti tawenko idi damo a naoperaak ket namitlo pay a naulit dayta. Narigatanak unay iti naudi a dua nga operasion ta tallo a bulan nga awanak iti pagtaenganmi bayat nga agpapaungarak.

Dakkel a tulong ti pamiliak. Ti panagkakatawami ti talaga a mangparparagsak kaniak no malmaldayak. Tultulongannak ni Nanang ken ti kakabsatko a babbai tapno nasayaat ti itsurak. Diak ngamin maaramid dayta a sisiak. Kayatko met koma ti ag-high heel. Ngem napadasak met dayta naminsan idi ubingak—nagkaradapak bayat a nakasuot dagiti sapatos kadagiti imak. Nagkakatawaanmi amin dayta!

Diak impalubos a ti kasasaadko ti nakaipamaysaan ti panunotko. Nagadalak iti nadumaduma a lengguahe. Uray no diak maka-surf wenno maka-snowboard, makalangoyak ket magusgustuak dayta. Kas maysa kadagiti Saksi ni Jehova, kaay-ayok nga iranud ti pammatik iti sabsabali. Dumdumngegda met a naimbag no kasarsaritak ida.

Ubingak pay la idi insuro kaniak dagiti nagannakko a temporario laeng ti kasasaadko. Sipud idin, naaddaanakon iti pammati ken Jehova ken iti karina a pagpatinggaen ti amin a panagsagaba, agraman dagiti sagsagabaek. Dayta ti mangpabpabileg kaniak.​—Apocalipsis 21:3, 4.

Panunotem: Kas ken Anaïs, kasano a maliklikam a ti kasasaadmo ti nakaipamaysaan ti panunotmo?

 JULIANA

Addaanak iti naut-ot nga autoimmune disorder a makaapektar iti puso, bara, ken dara. Naapektaran payen dagiti batok.

Sangapulo ti tawenko idi nadayagnos nga addaanak iti lupus. Gapu iti dayta, naut-ot ti bagik, agkakapsutak unay, ken agbaliwbaliw ti riknak. No dadduma, mariknak nga awan serserbik.

Idi agtawenak iti 13, adda Saksi ni Jehova nga immay iti balaymi. Imbasana kaniak ti Isaias 41:10 a sadiay kuna ni Jehova a Dios: “Dika agbuteng, ta addaak kenka. . . . Pudno nga itultuloykanto nga iggaman a siiirut babaen ti bukodko a makannawan nga ima ti kinalinteg.” Iti daydi a tiempo a rinugiak ti nakipagadal iti Biblia kadagiti Saksi ni Jehova. Ita, kalpasan ti walo a tawen, naimpusuan nga agserserbiakon iti Dios, ken diak ipalubos a ti sakitko ti mangkontrol kaniak. Mariknak nga ipapaayannak ni Jehova iti “pannakabalin a nalablabes ngem ti gagangay” tapno agtalinaedak a positibo.​—2 Corinto 4:7.

Panunotem: Kas ken Juliana, kasanonaka a matulongan ti Isaias 41:10 nga agtalinaed a positibo?