Mapan iti linaonna

Musika Para iti Panagdaydayaw Dagiti Kristiano

I-play wenno i-download dagiti kanta a mausar iti panagdaydayaw dagiti Kristiano ken Jehova a Dios. Adda dagiti mai-play wenno mai-download a musika a nakanta, tinokar ti orkestra, ken instrumental, kasta met dagiti piesa.

 

‘Siraragsak a Kantaantayo’ ni Jehova

Orihinal a Kanta

Kantaanyo ni Jehova