ubbing

AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

KITAEN AMIN

Ti Disiplina ket Ayat

Apay a disiplinaen ni Jehova dagiti ay-ayatenna?

AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

KITAEN AMIN

Ti Kasayaatan a Panangusar iti Tiempo

Ti tiempo ket regalo ni Jehova. Masapul nga usarem a nainsiriban.