ubbing

AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

KITAEN AMIN

Ayatem ti Kaarrubam

Kasanom a matulad ti naasi a Samaritano, ken kasanom a maipakita ti ayat iti kaarrubam?

AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

KITAEN AMIN

Panagsakripisio

Kanayon a nagsakripisio ni Jesus tapno matulonganna ti sabsabali. Kasanom a matulad ni Jesus?