ubbing

AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA—ORIHINAL A KANTA

KITAEN AMIN

Kayatkot’ Agdalus!

Makipagkantaka iti daytoy a kanta maipapan iti panagdalus, ken kitaem ti pagsayaatan ti panagbalin a nadalus!

AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

KITAEN AMIN

Dagiti Aramidem Tapno Mabautisaranka

Naammuan ni Sophia dagiti aramidenna tapno makualipikar nga agpabautisar.