Mapan iti linaonna

Dagiti Gimong ti Kongregasion Dagiti Saksi ni Jehova

Ammuem ti maipapan kadagiti gimongmi. Birokem ti Kingdom Hall nga asideg iti lugaryo.

Birokem ti Lokasion nga Asideg iti Lugarmo (manglukat iti baro a window)

Ania ti Maar-aramid Kadagiti Taripnongmi?

Iti kada lawas, mamindua nga agtataripnong dagiti Saksi ni Jehova tapno agdaydayaw. (Hebreo 10:24, 25) Kadagitoy a taripnong, a silulukat iti publiko, ad-adalenmi ti linaon ti Biblia ken no kasanomi a mayaplikar iti biagmi dagiti pannursurona.

Kaaduan a paset dagiti taripnongmi ket adda pannakiraman dagiti agdengdengngeg, kas iti maar-aramid iti eskuelaan. Saan a mapilit ti asinoman a makiraman. Marugian ken maserraan dagitoy a taripnong iti kanta ken kararag.

Saan a kasapulan a maysaka a Saksi ni Jehova tapno matabunuam dagiti taripnongmi. Aw-awisenmi ti amin nga umay. Awan ti mabayadan. Awan met ti maaramid a panagkolekta.