Mapan iti linaonna

Isuroyo Dagiti Annakyo

Naisurat dagitoy nga estoria iti Biblia iti simple a lengguahe a tumulong kadagiti nagannak a mangisuro iti annakda kadagiti napateg a leksion a naibatay iti Biblia. Nairanta daytoy nga ibasa dagiti nagannak iti anakda.