Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

NAILADAWAN NGA ESTORIA TI BIBLIA

Nailadawan nga Estoria ti Biblia

Ni Lot ken ti Pamiliana

Basaenyo ti maipapan ken Lot, ni baketna, ti babbalasangna, ken ti pannakadadael ti Sodoma ken Gomorra. Basaenyo dayta online wenno iti nai-print a PDF.

Kanayonan Manipud iti Daytoy a Koleksion

Sidadaan a Mangpakawan ni Jehova

Nagusar ni Ari Manases iti mahika, nagdaydayaw kadagiti ulbod a dios, ken nangpapatay kadagiti inosente a tattao. Ngem sidadaan a pinakawan isuna ni Jehova. Ania ti masursurotayo maipapan iti panangpakawan iti daytoy nga estoria?

Pinagbalin ni Jehova a Masirib ni Solomon

Nasirsirib idi ni Solomon ngem iti amin nga ari iti daga. Kasano a nagbalin a nakasirsirib? Ken ania dagiti kamali nga inaramidna idi agangay?

Nagbalin a Gayyem ti Dios ni Abraham

Inawagan ti Dios ni Abraham kas gayyemna. Kasanotayo nga agbalin a gayyem ti Dios?