Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

MEMORIAL

Pananglaglagip iti Ipapatay ni Jesus

Naimpusuan nga awisendaka iti Pananglaglagip iti ipapatay ni Jesus inton Martes, Abril 11, 2017. Addanto libre a palawag a naibatay iti Biblia a mangilawlawag no kasano a ti ipapatay ni Jesus ket pagsayaatam ken ti pamiliam.

MEMORIAL

Laglagipenyo ti Ipapatay ni Jesus

Naimpusuan nga awisendaka a makikadua kadakami iti daytoy nakapatpateg nga okasion. Maammuamto no kasano a pagimbagam ti panagbiag ken ipapatay ni Jesus.

SIASINO ITA DAGITI MANGAR-ARAMID ITI PAGAYATAN NI JEHOVA?

Apay a Nasayaat ti Panagkawkawes Dagiti Saksi ni Jehova No Makigimongda?

Napateg kadi iti Dios ti panagkawkawestayo? Ammuem dagiti pagalagadan iti Biblia a mangiwanwanwan iti panagpilitayo iti kawes.

TRABAHO A PANAGIPABLAAK

Koleksion Dagiti Retrato—Magusgustuan ti Ubbing Dagiti Video

Ammuem ti makuna dagiti ubbing iti nalatak a serye ti video nga Agbalinka a Gayyem ni Jehova a mangipakita kadagiti animated character a da Caleb ken Sophia.

GIMONG

Gimong ti Kongregasion Dagiti Saksi ni Jehova

Ammuem no sadino ti paggigimonganmi ken no kasano ti panagdaydayawmi.

MASANSAN A MAISALUDSOD

Pagtataudan ti Pondo Para iti Trabaho Dagiti Saksi ni Jehova?

Ammuem no kasano nga agtultuloy a rumangrang-ay ti trabaho a panangasaba iti intero a lubong uray no awan ti maar-aramid a panagkolekta wenno panagsingir iti apagkapullo.

Estadistika iti Intero a Lubong

  • ???—Dagdaga nga ayan dagiti Saksi ni Jehova

  • ???—Bilang dagiti Saksi ni Jehova

  • ???—Bilang dagiti libre a panangyadal iti Biblia

  • ???—Timmabuno iti tinawen a Pananglaglagip iti ipapatay ni Kristo

  • ???—Bilang ti kongregasion