Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ania ti Baro?

 

Ania ti Baro iti JW.ORG

2017-07-16

NAIMBAG A DAMAG MANIPUD ITI DIOS

Apay a Pinarsua ti Dios ti Daga?

Nakapimpintas ti lubongtayo. Eksakto ti distansia a nakaikabilanna manipud iti init, eksakto ti irigna, ken eksakto ti kapartak ti panagtayyekna. Apay a kasta unay ti panangikagumaan ti Dios a nangaramid iti daga?

2017-07-10

WORKBOOK ITI GIMONG A PANAGBIAG KEN MINISTERIO

Oktubre 2017

2017-07-06

SUNGBAT DAGITI SALUDSOD MAIPAPAN ITI BIBLIA

Adu Kadi ti Nagan ti Dios?

Ipagarup dagiti tattao a nagan ti Dios ti ‘Allah,’ ‘Alfa ken Omega,’ ‘El Shaddai,’ ken ‘Jehova-jireh.’ Apay a napateg nga ammotayo ti umiso a nagan ti Dios?

2017-07-05

LIBRO KEN BROSHUR

Programa ti 2017-2018 Asamblea Sirkito​—Kadua ti Manangaywan iti Sirkito

Kitaem ti programa para iti daytoy nga asamblea sirkito, a mangitampok iti tallo a palawag ti manangaywan iti sirkito.

2017-07-03

LIBRO KEN BROSHUR

Programa ti 2017-2018 Asamblea Sirkito—Kadua ti Pannakabagi ti Sangay

Kitaem ti eskediul ti programa para iti daytoy nga asamblea sirkito, a mangitampok kadagiti palawag ti pannakabagi ti sangay.

2017-06-29

AGRIINGKAYO!

No. 5 2017 | No Dumteng ti Didigra—Dagiti Addang a Mangsalbar iti Biag

Kasanom a masaganaan ti dumteng a didigra tapno dakdakkel ti tsansam a makalasat?

2017-06-28

INTRODUKSION PARA ITI MINISTERIO

Kayatmo Kadi ti Naimbag a Damag?

Naglaon ti Biblia iti ‘naimbag a damag ti banag a nasaysayaat,’ kas kuna ti Isaias 52:7. Matulongannaka daytoy a maaddaan iti naragsak a pamilia, pudno a gagayyem, ken talna ti panunot.

2017-06-28

PANANGTULONG ITI KOMUNIDAD

No Dumteng ti Didigra, Matignaytayo a Tumulong Gapu iti Ayat

Iti adu a pagilian, tumultulong dagiti Saksi ni Jehova no tiempo ti panagkasapulan.

2017-06-27

WORKSHEET

Labanam ti Panagbalin a Perpeksionista

Makatulong kenka daytoy a worksheet tapno agbalinka a rasonable iti ekspektarem iti bagim ken iti sabsabali.

2017-06-27

SALUDSOD DAGITI AGTUTUBO

Perpeksionistaak Kadi?

Ania ti nagdumaan ti panangikagumaan a mangaramid iti amin a kabaelam ken ti panangpilit a mangsurot iti nangato unay nga standard?