Mapan iti linaonna

Audio Drama a Naibatay iti Biblia

I-download dagiti drama a naibatay kadagiti estoria iti Biblia ken ammuen dagiti napateg a leksion a maadal kadagiti karakter ken pasamak iti Biblia.

 

Sorry, dagiti linaonna ket saan pay a magun-odan iti daytoy a lengguahe.

Magun-odan iti daytoy a lengguahe dagiti sumaganad a panid: