Mapan iti linaonna


PANAGADAL ITI BIBLIA NGA ADDA TUMULONG KENKA

Agbiagka a Naragsak iti Agnanayon!

Maammuam iti daytoy a libre a panagadal iti Biblia ti sungbat dagitoy a saludsod:

  • Kasanoak nga agbalin a naragsak?

  • Agpatingganto kadi ti panagrigrigat ken kinadakes?

  • Makitakto kadi manen dagiti natayen nga ipatpategko?

  • Talaga kadi nga ipatpategnak ti Dios?

  • Kasano koma ti panagkararagko tapno denggennak ti Dios?

Libre

Awan ti bayadam iti panagadalmo, uray ti libro nga Agbiagka a Naragsak iti Agnanayon! ken ti Biblia, no kasapulam.

Kombiniente

Mabalin a personal a makaduam wenno iti online ti tumulong kenka nga agadal iti Biblia, iti oras ken lugar a kayatmo.

Awan ti Obligasionmo

Mabalinmo ti ag-cancel iti aniaman nga oras—saanka a mapilit nga agadal.

Kasano ti panagadal iti Biblia?

Adda tumulong kenka a mangadal kadagiti nadumaduma a topiko nga isursuro ti Biblia. Bayat ti panagadalmo iti libro nga Agbiagka a Naragsak iti Agnanayon!, in-inut a maammuam ti mensahe ti Biblia ken no kasano a makatulong dayta kenka. Tapno maammuam ti ad-adu pay, buyaem daytoy a video wenno kitaem ti sungbat ti dadduma a masansan a maisalsaludsod maipapan iti panagadal iti Biblia.

Kayatmo a kitaen dagiti maadal?

Kitaem dagiti umuna a maadal a leksion.

Kayatmo a padasen?

I-click-mo ti button tapno mayeskediulmo no kaano ti umuna a panagadalmo iti Biblia.