Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 NO ANIA TI KUNA TI BIBLIA

Pornograpia

Pornograpia

Ibilang kadi ti Biblia a dakes ti pornograpia?

“Tunggal maysa nga agtultuloy a mangmatmat iti maysa a babai tapno gartemanna nakikamalalan kenkuana iti pusona.”—Mateo 5:28.

APAY A PAKASEKNAM?

Ad-adun ken nalaklakan a magun-odan ita ti pornograpia ngem idi. No kayatmo nga anamongannaka ti Dios ken agbiagka a naragragsak, rumbeng nga ammuem ti panangmatmat ti Dios maipapan iti pornograpia.

TI KUNA TI BIBLIA

Ti pornograpia ket saan nga espesipiko a dinakamat ti Biblia. Ngem ti panagusar iti pornograpia ket direkta a maikontra iti adu a prinsipio ti Biblia.

Kas pagarigan, nalawag nga ipakdaar ti Biblia nga agtungpal iti pannakikamalala no ti kasado ket “agtultuloy a mangmatmat iti maysa a babai” a dina asawa, ken gartemanna ti makiseks kenkuana. Ti prinsipio a nakaibasaran dayta a kinuna ti Biblia ket agaplikar iti asinoman, naasawaan man wenno saan, nga “agtultuloy a mangmatmat” kadagiti pornograpiko a ladawan a tarigagayanna ti makiraman iti seksual nga immoralidad. Ti kasta nga aramid ket nalawag a kagura ti Dios.

 Dakes kadi ti pornograpia uray no saan met nga agtungpal iti pannakiabig?

“Papatayenyo, ngarud, dagiti kameng ti bagiyo . . . no maipapan iti pannakiabig, kinarugit, panaggartem iti sekso, makapasakit a tarigagay, ken kinaagum.”—Colosas 3:5.

TI KUNA TI TATTAO

Pagduaduaan ti dadduma a managsirarak nga adda nalawag a pakainaigan ti pornograpia iti aktual a naalas a seksual nga aramid. Ngem talaga kadi nga immoral ti panagusar iti pornograpia a mismo?

TI KUNA TI BIBLIA

Dakamaten ti Biblia nga immoral ti “naalas a panagang-angaw.” (Efeso 5:3, 4) Kasano koma ngarud a saan nga immoral ti pornograpia? Masansan a karaman iti pornograpia ita ti nairekord a pannakaipabuya dagiti aktual a pannakikamalala, homoseksualidad, ken dadduma a kita ti pannakiabig. Talaga la ketdi nga ad-adda a makarimon iti Dios ti panagbuya nga addaan iti panaggartem ngem iti naalas a panagsasao.

Agtultuloy a pagdedebatean dagiti managsirarak ti posibilidad a tuladen dagiti tattao ti dinederrep nga aramid nga iparparegta ti pornograpia. Ngem nalawag a pasingkedan ti Biblia a ti panagusar iti pornograpia ket makadadael a mismo iti relasion ti maysa a tao iti Dios ken makarimon unay iti Dios. Ibalakad ti Biblia: “Papatayenyo, ngarud, dagiti kameng ti bagiyo . . . no maipapan iti pannakiabig [ken] panaggartem iti sekso.” (Colosas 3:5) Ti kasumbangir ti ar-aramiden dagiti agus-usar iti pornograpia—imbes a papatayenda dagiti kasta a tarigagay, parparayrayen ken rubrubrobanda dagita.

Ania ti makatulong kenka a mangliklik iti panagusar iti pornograpia?

“Birokenyo ti naimbag, ket saan a ti dakes . . . Guraenyo ti dakes, ket ayatenyo ti naimbag.”—Amos 5:14, 15.

TI KUNA TI BIBLIA

Nadakamat iti Biblia dagiti mahilig idi iti seksual nga immoralidad, managbartek, ken mannanakaw a nakaisardeng iti makadadael a kababalinda. (1 Corinto 6:9-11) Kasano? Inyaplikarda ti sirib a masarakan iti Sao ti Dios isu a nasursuroda a guraen ti dakes.

Posible a masursuro ti pananggura iti pornograpia no panunoten dagiti dakes nga epekto daytoy a makadangran a bisio. Naammuan iti nabiit pay a panagadal nga impablaak ti Utah State University a ti dadduma nga agus-usar iti pornograpia napasaranda ti “depression, nadadael a relasion, dida kayat ti makikadua iti sabsabali” ken ti dadduma pay a dakes nga epektona. Kas nadakamaten, kagura ti Dios ti panagbuya iti pornograpia, isu a nakarkaro nga amang ti panangdangran dayta. Lapdanna ti tattao nga agbalin a gayyem ti Dios.

Matulongannatay ti Biblia a mangsursuro nga ayaten ti naimbag. No kanayon a basaentayo ti Biblia, umuneg ti panagayattayo kadagiti pagalagadanna iti moral. Dayta ti tumulong kadatayo a manggura iti pornograpia ken mangtulad iti salmista a nangisurat: “Saankonto nga isaad iti sanguanan dagiti matak ti aniaman a banag nga awan kaes-eskanna.”—Salmo 101:3.