Mapan iti linaonna

Panangyalison iti Dara—Ti Makuna Itan Dagiti Doktor

Panangyalison iti Dara—Ti Makuna Itan Dagiti Doktor

Pinullon a tawen a mauy-uyaw dagiti Saksi ni Jehova gapu ta dida kayat ti agpayalison iti dara. Dayta a panagkedked a naibatay iti bilin ti Biblia nga ‘umadayo iti dara’ ket maikontra no dadduma iti ipapan dagiti doktor a pagsayaatan unay dagiti pasienteda.​—Aramid 15:29.

Ngem umad-adun nga eksperto iti tay-ak ti medisina ti mangibagbaga kadagiti medikal a rason no apay nga agusarda kadagiti pamay-an ti panangagas a maliklikan ti panangyalison iti dara.

Iti Spring 2013 a ruar ti Stanford Medicine Magazine a publikasion ti Stanford University School of Medicine, adda espesial a reportna maipapan iti dara. Napauluan ti maysa a pasetna iti “Against the Flow​—What’s Behind the Decline in Blood Transfusions?” Kinuna ti autor dayta nga artikulo a ni Sarah C. P. Williams: “Iti napalabas a 10 a tawen, ipakpakita ti umad-adu a panagsirarak a kadagiti ospital iti intero a lubong, ad-adda a masansan ti pannakausar ti naidonar a dara ken ad-adu ti mausar a kasta ngem iti kasapulan dagiti pasiente​—kadagiti man operating room ken ward ti ospital.”

Kinotar ni Williams ti imbaga ni Patricia Ford, M.D. a nangipasdek ken direktor ti The Center for Bloodless Medicine and Surgery idiay Pennsylvania Hospital. Kuna ni Dr. Ford: “Naisuro kadagiti doktor a matay dagiti tattao no nababbaba ngem iti normal ti kaadu ti darada ken ti dara laeng ti kakaisuna a mangsalbar iti biag . . . Husto dayta iti dadduma nga espesipiko a situasion. * Ngem saan a pudno dayta para iti kaaduan a pasiente iti kaaduan a situasion.”

Ni Dr. Ford ket mangag-agas iti agarup 700 a Saksi ni Jehova. Kastoy pay ti kinunana: ‘Adun a doktor a nakasaritak ti addaan iti di umiso a kapanunotan a matay kano ti adu a pasiente no dida mayalisonan iti dara. Kasta met siguro ti kapanunotak idi. Ngem dagus a nasursurok a mabalinmo nga agasan dagita a pasiente babaen laeng iti sumagmamano a nalaka a teknik.’

Idi Agosto 2012, impablaak ti publikasion nga Archives of Internal Medicine dagiti resulta ti maysa a panagadal maipapan kadagiti pasiente a naoperaan iti maysa a center iti uneg ti 28 a tawen. Nabibiit ti iyiimbag dagiti Saksi ni Jehova ngem kadagidiay nayalisonan iti dara. Basbassit ti komplikasion dagiti Saksi idi addada iti ospital, ad-adu kadakuada ti nakalasat kalpasan ti operasion, ken ad-adu kadakuada ti sibibiag pay kalpasan ti 20 a tawen no idilig kadagiti pasiente a nayalisonan iti dara.

Kinuna ti maysa nga artikulo iti The Wall Street Journal a naipablaak idi Abril 8, 2013: “Ti bloodless surgery​—panagopera a di agusar iti naidonar a dara—ket maar-aramid iti adun a tawen kadagiti pasiente a dida kayat ti mayalisonan gapu iti relihionda. Ita, adun nga ospital ti mangar-aramid iti dayta . . . Kuna dagiti siruhano a mangikamkampania iti bloodless surgery a malaksid a maksayan ti magastos iti pananggatang, panangpreserba, panangproseso, panangeksamen ken panangyalison iti dara, maksayan pay daytoy a teknik ti peggad dagiti impeksion ken komplikasion mainaig iti panangyalison a mangpapaut iti pannakayospital dagiti pasiente.”

Di ngarud a pakasdaawan a naikuna ni Robert Lorenz a medical director ti blood management para iti Cleveland Clinic: “No iyalisonam ti pasiente, panagriknam ket insigida a tultulongam . . . Ngem sigun iti panagsirarak maipapan iti agpaut a resultana, ti met gayam kasumbangirna ti ar-aramidem.”

^ par. 5 Tapno maammuam ti panangmatmat dagiti Saksi ni Jehova iti dara, kitaem ti artikulo a “Masansan a Maisalsaludsod—Apay a Saan nga Agpapayalison iti Dara Dagiti Saksi ni Jehova?