Mapan iti linaonna

Apay a Saan nga Agpapayalison iti Dara Dagiti Saksi ni Jehova?

Apay a Saan nga Agpapayalison iti Dara Dagiti Saksi ni Jehova?

Gagangay a di umiso a kapanunotan

Di umiso: Saan a mamati dagiti Saksi ni Jehova iti agas wenno iti doktor.

Umiso: Kayatmi ti kasayaatan a pamay-an ti panangagas para kadakami ken iti pamiliami. No agsakitkami, mapankami kadagiti doktor a makabael a mangagas ken mangopera a saan nga agusar iti dara. Ap-apresiarenmi dagiti panagrang-ay iti tay-ak ti medisina. Kinapudnona, ti naaramid a panagopera nga awan ti mayalison a dara nga agpaay kadagiti pasiente a Saksi ket maar-aramiden uray kadagiti sabsabali nga agpaay a pagsayaatanda. Kadagiti adu a pagilian, maliklikanen dagiti pasiente ti peggad iti panangyalison iti dara, kas iti sakit a mayakar babaen iti dara, panagkapuy ti immune system, ken panagkamali ti tao.

Di umiso: Mamati dagiti Saksi ni Jehova iti faith healing.

Umiso: Saanmi nga ar-aramiden ti faith healing.

Di umiso: Dakkel ti magastos iti panagpaagas nga awan ti mayalison a dara.

Umiso: Nalaklaka ti panagpaagas nga awan ti mayalison a dara. *

Di umiso: Tinawen nga adu ti matmatay a Saksi, a pakairamanan dagiti ubbing, gapu ta saanda nga agpapayalison iti dara.

Umiso: Awan ti nakaibatayan dayta. Kanayon nga ar-aramiden dagiti siruhano dagiti naririkut nga operasion a kas iti panagopera iti puso ken tulang, ken organ transplant nga awan ti mayalison a dara. * Dagiti pasiente a saan a nagpayalison iti dara, a pakairamanan dagiti ubbing, ket masansan a maimbagan wenno al-alisto pay ketdi nga agimbag ngem kadagiti nagpayalison iti dara. * Nupay kasta, saantayo a masigurado a matay ti pasiente no saan nga agpayalison iti dara wenno agbiag gapu ta nagpayalison.

Apay a saan nga agpapayalison iti dara dagiti Saksi ni Jehova?

Maigapu dayta iti narelihiosuan a patpatienmi. Mabasa iti Baro ken Daan a Tulag ti nalawag a bilin nga adaywan ti dara. (Genesis 9:4; Levitico 17:10; Deuteronomio 12:23; Aramid 15:28, 29) Maysa pay, ibilang ti Dios a ti dara irepresentarna ti biag. (Levitico 17:14) Gapuna, likliklikanmi ti dara saan laeng a kas panagtulnog iti Dios no di ket kas panangipakita iti panagraemmi kenkuana kas Gubuayan ti biag.

Nagbalbaliw a panangmatmat

Mabalin a naballigi latta dagiti naririkut a panagopera uray no awan ti mayalison a dara.

Adda idi panawen nga ibilang dagiti doktor a panagpakamatay ti saan a panagpayalison iti dara, ngem nagbalbaliwen ti kasta a panangmatmatda iti kallabes a tawtawen. Kas pagarigan, idi 2004, kuna ti maysa nga artikulo iti pagiwarnak maipapan iti medisina a “dumtengto ti tiempo a maawatton ti adu kadagiti naaramid a pamay-an ti panangagas nga agpaay kadagiti pasiente a Saksi ni Jehova.” * Idi 2010, kinuna ti maysa nga artikulo iti pagiwarnak a Heart, Lung and Circulation a “‘ti panagopera nga awan ti mausar a dara’ ket saan laeng a para kadagiti Saksi ni Jehova no di ket ikabilangan dayta dagiti siruhano tunggal agoperada.”

Rinibu a doktor iti intero a lubong ti mangus-usaren iti teknik a manglimitar iti panagsayasay ti dara kadagiti narikut nga operasion uray awan ti mayalison a dara. Dagiti kasta nga alternatibo iti panangyalison iti dara ket maus-usaren uray kadagiti napanglaw a pagilian ken isu ti pilpilien dagiti adu a pasiente a saan a Saksi ni Jehova.

^ par. 6 Kitaem ti Transfusion and Apheresis Science, Volume 33, No. 3, p. 349.

^ par. 8 Kitaem ti The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 134, No. 2, p. 287-288; Texas Heart Institute Journal, Volume 38, No. 5, p. 563; Basics of Blood Management, p. 2; ken Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4, No. 2, p. 39.

^ par. 8 Kitaem ti The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 89, No. 6, p. 918; ken Heart, Lung and Circulation, Volume 19, p. 658.

^ par. 10 Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4, No. 2, panid 39.