Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Apay a Saan nga Agpapayalison iti Dara Dagiti Saksi ni Jehova?

Apay a Saan nga Agpapayalison iti Dara Dagiti Saksi ni Jehova?

Gagangay a di umiso a kapanunotan

Di umiso: Saan a mamati dagiti Saksi ni Jehova iti agas wenno iti doktor.

Umiso: Kayatmi ti kasayaatan a pamay-an ti panangagas para kadakami ken iti pamiliami. No agsakitkami, mapankami kadagiti doktor a makabael a mangagas ken mangopera a saan nga agusar iti dara. Ap-apresiarenmi dagiti panagrang-ay iti tay-ak ti medisina. Kinapudnona, ti naaramid a panagopera nga awan ti mayalison a dara nga agpaay kadagiti pasiente a Saksi ket maar-aramiden uray kadagiti sabsabali nga agpaay a pagsayaatanda. Kadagiti adu a pagilian, maliklikanen dagiti pasiente ti peggad iti panangyalison iti dara, kas iti sakit a mayakar babaen iti dara, panagkapuy ti immune system, ken panagkamali ti tao.

Di umiso: Mamati dagiti Saksi ni Jehova iti faith healing.

Umiso: Saanmi nga ar-aramiden ti faith healing.

Di umiso: Dakkel ti magastos iti panagpaagas nga awan ti mayalison a dara.

Umiso: Nalaklaka ti panagpaagas nga awan ti mayalison a dara. *

Di umiso: Tinawen nga adu ti matmatay a Saksi, a pakairamanan dagiti ubbing, gapu ta saanda nga agpapayalison iti dara.

Umiso: Awan ti nakaibatayan dayta. Kanayon nga ar-aramiden dagiti siruhano dagiti naririkut nga operasion a kas iti panagopera iti puso ken tulang, ken organ transplant nga awan ti mayalison a dara. * Dagiti pasiente a saan a nagpayalison iti dara, a pakairamanan dagiti ubbing, ket masansan a maimbagan wenno al-alisto pay ketdi nga agimbag ngem kadagiti nagpayalison iti dara. * Nupay kasta, saantayo a masigurado a matay ti pasiente no saan nga agpayalison iti dara wenno agbiag gapu ta nagpayalison.

Apay a saan nga agpapayalison iti dara dagiti Saksi ni Jehova?

Maigapu dayta iti narelihiosuan a patpatienmi. Mabasa iti Baro ken Daan a Tulag ti nalawag a bilin nga adaywan ti dara. (Genesis 9:4; Levitico 17:10; Deuteronomio 12:23; Aramid 15:28, 29) Maysa pay, ibilang ti Dios a ti dara irepresentarna ti biag. (Levitico 17:14) Gapuna, likliklikanmi ti dara saan laeng a kas panagtulnog iti Dios no di ket kas panangipakita iti panagraemmi kenkuana kas Gubuayan ti biag.

Nagbalbaliw a panangmatmat

Mabalin a naballigi latta dagiti naririkut a panagopera uray no awan ti mayalison a dara.

Adda idi panawen nga ibilang dagiti doktor a panagpakamatay ti saan a panagpayalison iti dara, ngem nagbalbaliwen ti kasta a panangmatmatda iti kallabes a tawtawen. Kas pagarigan, idi 2004, kuna ti maysa nga artikulo iti pagiwarnak maipapan iti medisina a “dumtengto ti tiempo a maawatton ti adu kadagiti naaramid a pamay-an ti panangagas nga agpaay kadagiti pasiente a Saksi ni Jehova.” * Idi 2010, kinuna ti maysa nga artikulo iti pagiwarnak a Heart, Lung and Circulation a “‘ti panagopera nga awan ti mausar a dara’ ket saan laeng a para kadagiti Saksi ni Jehova no di ket ikabilangan dayta dagiti siruhano tunggal agoperada.”

Rinibu a doktor iti intero a lubong ti mangus-usaren iti teknik a manglimitar iti panagsayasay ti dara kadagiti narikut nga operasion uray awan ti mayalison a dara. Dagiti kasta nga alternatibo iti panangyalison iti dara ket maus-usaren uray kadagiti napanglaw a pagilian ken isu ti pilpilien dagiti adu a pasiente a saan a Saksi ni Jehova.

^ par. 8 Kitaem ti Transfusion and Apheresis Science, Volume 33, No. 3, p. 349.

^ par. 10 Kitaem ti The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 134, No. 2, p. 287-288; Texas Heart Institute Journal, Volume 38, No. 5, p. 563; Basics of Blood Management, p. 2; ken Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4, No. 2, p. 39.

^ par. 10 Kitaem ti The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 89, No. 6, p. 918; ken Heart, Lung and Circulation, Volume 19, p. 658.

^ par. 14 Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4, No. 2, panid 39.

 

Ammuem ti Ad-adu Pay

SUNGBAT DAGITI SALUDSOD MAIPAPAN ITI BIBLIA

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panangyalison iti Dara?

Iti Biblia, imbilin ti Dios nga ‘umadayotayo iti dara.’ Kasano nga agaplikar daytoy ita?