Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Apay a Naiduma iti Dadduma a Relihion ti Panangselebrar Dagiti Saksi ni Jehova iti Pangrabii ti Apo?

Apay a Naiduma iti Dadduma a Relihion ti Panangselebrar Dagiti Saksi ni Jehova iti Pangrabii ti Apo?

Istrikto a sursurotenmi ti Biblia iti panangselebrarmi iti “Pangrabii ti Apo,” a maaw-awagan met iti Maudi a Pangrabii ti Apo, ken ti Pananglaglagip iti ipapatay ni Jesus. (1 Corinto 11:20, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia) Ngem iti dadduma a relihion, adu a patpatien ken kaugalianda maipanggep iti daytoy nga okasion ti saan a naibatay iti Biblia.

Panggep

Selebrarantayo ti Pangrabii ti Apo tapno laglagipentayo ni Jesus kas panagyaman iti sakripisiona para kadatayo. (Mateo 20:28; 1 Corinto 11:24) Daytoy a selebrasion ket saan a maysa a sakramento, wenno narelihiosuan a seremonia a mangted iti pagsayaatan a kas iti grasia wenno pannakapakawan iti basol. * Isursuro ti Biblia a mapakawan dagiti basoltayo babaen laeng iti pammati ken Jesus, saan ket a babaen iti maysa a narelihiosuan a seremonia.Roma 3:25; 1 Juan 2:1, 2.

Mamin-ano iti kada tawen?

Imbilin ni Jesus kadagiti adalanna a laglagipenda ti Pangrabii ti Apo, ngem saanna nga imbaga no mamin-ano a selebraranda iti kada tawen. (Lucas 22:19) Para iti dadduma, masapul a binulan a selebraran dayta. Adda met dagiti mangselebrar iti linawas, inaldaw, sumagmamano a daras kada aldaw, wenno uray mamin-ano depende no mariknada a kasapulan. * Nupay kasta, dagitoy ti dadduma a banag a masapul a maikonsiderar.

Inrugi ni Jesus ti Pangrabii ti Apo iti petsa ti Paskua (Passover) dagiti Judio, ken natay iti dayta met la nga aldaw. (Mateo 26:1, 2) Saan a nairanrana laeng dayta. Ti sakripisio ni Jesus ket impada ti Biblia iti kordero ti Paskua. (1 Corinto 5:7, 8) Maminsan idi iti makatawen a maselselebraran ti Paskua. (Exodo 12:1-6; Levitico 23:5) Kasta met, maminsan iti makatawen idi a selselebraran dagiti immun-una a Kristiano ti Pananglaglagip iti ipapatay ni Jesus, * ket dayta a pagtuladan a naibatay iti Biblia ti sursuroten dagiti Saksi ni Jehova.

Petsa ken oras

Makatulong ti pagtuladan nga inted ni Jesus tapno maammuantayo, saan la a no mamin-ano iti makatawen a selebrarantayo ti Pananglaglagip iti ipapatayna no di ket uray ti petsa ken oras a maselebraran. Inrugina dayta a selebrasion kalpasan a limnek ti init idi Nisan 14, 33 C.E., sigun iti kalendario a naibatay iti bulan a maus-usar idi panawen ti Biblia. (Mateo 26:18-20, 26) Kas panangsurot iti ar-aramiden idi dagiti immun-una a Kristiano, agtultuloy a selselebraranmi ti Pangrabii ti Apo iti dayta met la a petsa iti kada tawen. *

Uray no Biernes idi ti Nisan 14, 33 C.E., mabalin a sabali nga aldaw iti lawas ti kaibatogan dayta a petsa iti kada tawen. Tapno maammuanmi ti petsa a kaibatogan ti Nisan 14 iti kada tawen, usarenmi ti pamay-an a maus-usar idi panawen ni Jesus, imbes a ti pamay-an nga us-usaren ti moderno a kalendario dagiti Judio. *

Tinapay ken arak

Para iti baro a selebrasion, nangusar ni Jesus iti tinapay nga awan lebadurana ken nalabaga nga arak (red wine) a natedda iti panangselebrarda iti Paskua. (Mateo 26:26-28) Kas panangsurotmi iti inaramidna, agusarkami met iti tinapay nga awan lebadurana wenno aniaman a laokna, ken puro a nalabaga nga arak, saan a grape juice wenno arak a napasam-it, napaingel, wenno nalaokan.

Dadduma a relihion ti agus-usar iti tinapay nga adda lebadura wenno pangpaalsana (yeast). Ngem iti Biblia, ti lebadura ket kaaduanna a maus-usar kas simbolo ti basol ken kinadakes. (Lucas 12:1; 1 Corinto 5:6-8; Galacia 5:7-9) Ngarud, ti laeng tinapay nga awan lebadurana ken awan aniaman a laokna ti maitutop ken umiso a simbolo ti awan basolna a bagi ti Kristo. (1 Pedro 2:22) Ti sabali pay a maar-aramid a saan a suportaran ti Biblia ket ti panangusar iti grape juice imbes a nalabaga nga arak. Ar-aramiden dayta ti dadduma a relihion gapu iti saan a naibatay-Biblia a panangiparitda iti panaginum iti arak wenno inumen a de alkohol.—1 Timoteo 5:23.

Simbolo laeng, saan a literal a lasag ken dara

Ti awan lebadurana a tinapay ken nalabaga nga arak a maus-usar bayat ti Pananglaglagip iti ipapatay ni Jesus ket emblema, wenno simbolo ti lasag ken dara ti Kristo. Saanda a simimilagro a nagbalin a literal a lasag ken dara ni Jesus wenno saanda met a nalaokan kadagita kas panagkuna ti dadduma. Panunotem dagiti naibatay-Biblia a rason iti dayta a pannakaawat.

  • No agpayso a binilin ni Jesus dagiti adalanna nga inumenda ti darana, kasla ibagbagana kadakuada a sukirenda ti linteg ti Dios a mangiparit iti panangipauneg iti dara. (Genesis 9:4; Aramid 15:28, 29) Ngem siempre, saan a posible dayta ta pulos a saan a bilinen ni Jesus ti dadduma a sumukir iti linteg ti Dios maipapan iti kinasagrado ti dara.Juan 8:28, 29.

  • No literal nga in-inumen idi dagiti apostol ti dara ni Jesus, saanna koman nga imbaga a ti darana ket “maiparukpok,” a mangipakita a mapasamakto pay laeng ti panagidatonna.Mateo 26:28.

  • Ti panagidaton ni Jesus ket ‘naminsan’ la a napasamak ket saanen a masapul a maulit pay. (Hebreo 9:25, 26) Ngem no ti tinapay ken arak ket agbalin a lasag ken dara bayat ti Pangrabii ti Apo, ul-uliten no kuan dagidiay mangan ken uminum ti panagidaton ni Jesus.

  • Kinuna ni Jesus: “Itultuloyyo nga aramiden daytoy kas panglaglagip kaniak,” saan a “kas panangidaton kaniak.”1 Corinto 11:24.

Dagidiay mamati iti transubstantiation, wenno ti panagbalin ti tinapay ken arak a literal a bagi ken dara ni Jesus, imbatayda daytoy a doktrina iti sasao ti dadduma a bersikulo ti Biblia. Kas pagarigan, iti adu a patarus ti Biblia, nairekord a kinuna ni Jesus maipapan iti arak: “Daytoy ti darak.” (Mateo 26:28) Ngem mabalin met a maipatarus ti sasao ni Jesus kas: “Daytoy kaipapananna ti darak,” “Daytoy irepresentarna ti darak,” wenno “Daytoy isimbolona ti darak.” * Kas iti kaaduan nga ar-aramidenna, inyarig ditoy ni Jesus ti maysa a banag iti sabali a banag kas pamay-an ti panangisurona.Mateo 13:34, 35.

Siasino ti mangan ken uminum?

No dakami a Saksi ni Jehova ket agselebrar iti Pangrabii ti Apo, bassit laeng kadakami ti mangan iti tinapay ken uminum iti arak. Apay?

Idi naiparukpok wenno naibukbok ti dara ni Jesus, nangrugi ti “baro a tulag” a nangsukat iti tulag iti nagbaetan ni Jehova a Dios ken ti nagkauna a nasion ti Israel. (Hebreo 8:10-13) Dagiti tattao a paset dayta a baro a tulag ti mangan iti tinapay ken uminum iti arak bayat ti Pananglaglagip iti ipapatay ni Jesus. Saan nga amin a Kristiano ket karaman iti dayta, no di ket ‘dagidiay [laeng] inayaban’ ti Dios iti naidumduma a pamay-an. (Hebreo 9:15; Lucas 22:20) Agturaydanto idiay langit a kadua ti Kristo, ken kuna ti Biblia a 144,000 laeng a tattao ti makaawat iti dayta a pribilehio.Lucas 22:28-30; Apocalipsis 5:9, 10; 14:1, 3.

Saan a kas iti “bassit nga ipastoran” a naayaban a makipagturay ken Kristo, ti kaaduan kadakami ket mangnamnama nga agbalin a paset ti “maysa a dakkel a bunggoy” nga agbiagto nga agnanayon ditoy daga. (Lucas 12:32; Apocalipsis 7:9, 10) Uray no dagiti miembromi a mangnamnama nga agbiag nga agnanayon ditoy daga ket saan a mangan iti tinapay ken uminum iti arak bayat ti Pangrabii ti Apo, makiramanda latta iti selebrasion tapno maipakitada ti panagyamanda iti sakripisio ni Jesus nga inaramidna para kadatayo.1 Juan 2:2.

^ par. 4 Kuna ti McClintock and Strong’s Cyclopedia, Volume IX, panid 212: “Ti sao a sakramento ket saan a makita iti Baro a Tulag; uray kadagiti nakausaran ti Griego a sao a μυστήριον [my·steʹri·on] ket awan pulos koneksionna iti bautismo man, pangrabii ti Apo, wenno aniaman a seremonia.”

^ par. 6 Inusar ti dadduma a patarus ti Biblia ti sao a “masansan” maipanggep iti Pangrabii ti Apo, ket naipagarup nga ipakpakita dayta no kasano kasansan a laglagipen dayta a pangrabii. Nupay kasta, ti husto a kaipapanan dayta a sao iti daytoy a konteksto sigun iti orihinal a lengguahe a nakaisuratanna ket “kada” wenno “tunggal.”1 Corinto 11:25, 26; New International Version; Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.

^ par. 7 Kitaem ti The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Volume IV, panid 43-44, ken ti McClintock and Strong’s Cyclopedia, Volume VIII, panid 836.

^ par. 9 Kitaem ti The New Cambridge History of the Bible, Volume 1, panid 841.

^ par. 10 Iti moderno a kalendario dagiti Judio, ti pangrugian ti Nisan ket naibatay iti makunkuna nga astronomical new moon (lenned a bulan). Ngem saan a maus-usar dayta a pamay-an idi panawen ni Jesus. Imbes ketdi, mangrugi idi ti Nisan no damo a makita idiay Jerusalem ti pingir ti bulan, a mabalin a maysa nga aldaw wenno nasursurok pay kalpasan ti astronomical new moon. Maysa a rason dayta no apay a ti petsa ti panangselebrar dagiti Saksi ni Jehova iti Pangrabii ti Apo ket saan a kanayon a kapada ti petsa a panangselebrar dagiti Judio ita iti Paskua (Passover).

^ par. 20 Kitaem ti A New Translation of the Bible, ni James Moffatt; ti The New Testament—A Translation in the Language of the People, ni Charles B. Williams; ken ti The Original New Testament, ni Hugh J. Schonfield.