Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

Apay a Kaskasabaan Dagiti Saksi ni Jehova Dagiti Addaanen iti Relihion?

Apay a Kaskasabaan Dagiti Saksi ni Jehova Dagiti Addaanen iti Relihion?

Nakitami nga adu ti maragragsakan a makisarita maipapan iti Biblia uray no addaandan iti relihion. Siempre, raraemenmi ti kalintegan dagiti tattao a mangsalimetmet kadagiti patpatienda a naiduma kadagiti patpatienmi, ken saanmi nga ipilpilit ti mensahemi.

Iti pannakisaritami maipapan iti relihion, ikagkagumaanmi nga iyaplikar ti balakad ti Biblia nga agbalin a “naalumamay” ken ipakita ti “nauneg a panagraem” kadagiti tattao. (1 Pedro 3:15) Ammomi nga adda dagiti saan nga umawat iti mensahemi. (Mateo 10:14) Nupay kasta, saanmi a maammuan no ania ti reaksion dagiti tattao no saanmi ida a kasarita. Ammomi met nga agbalbaliw ti kasasaad dagiti tattao.

Kas pagarigan, mabalin a saannakami a masango a kasarita ti maysa a tao ngem mabalin a kayatnanto ti makisarita kadakami iti sabali a gundaway. Ken mabalin nga adda dagiti problema wenno situasion a pakaipasanguan dagiti tattao a mangriing iti interesda iti mensahe ti Biblia. Dayta ti gapuna nga agkarasublikami a makisarita kadagiti tattao.