Mapan iti linaonna

Ania ti Panagadal iti Biblia nga Iyaw-awis Dagiti Saksi ni Jehova?

Ania ti Panagadal iti Biblia nga Iyaw-awis Dagiti Saksi ni Jehova?

 Kasano ti panagadal iti Biblia?

 Adda personal nga instruktormo a mangisuro kenka iti nadumaduma a topiko tapno agbalinka a pamiliar iti Biblia. Iti tulong dagiti leksion ti Biblia iti Agbiagka a Naragsak iti Agnanayon!, in-inutto a maammuam dagiti isursuro ti Biblia ken no kasano a makatulong dagita kenka. Buyaem daytoy a video tapno ad-adu pay ti maammuam.

 Adda kadi bayadak no agadalak?

 Awan. Sursurotenmi ti imbilin ni Jesus kadagiti adalanna: “Inawatyo nga awan bayadna, itedyo nga awan bayadna.” (Mateo 10:8) Saan a mabayadan dagiti instruktormi, ken libre ti maawatmo a Biblia ken ti kopia ti Agbiagka a Naragsak iti Agnanayon!

 Kasano kabayag agingga a malpasko ti amin a leksion?

 Adda 60 a leksion tapno makompletom ti panagadalmo. Depende kenka no kasano kaadu ti adalem, ngem kayat ti adu nga agad-adal nga ileppas ti maysa wenno ad-adu pay a leksion kada lawas.

 Kasanoak a mangrugi?

  1.  1. Fill up-am ti online form. Ti inkabilmo a personal nga impormasion ket usarenmi laeng tapno makontakdaka.

  2.  2. Addanto instruktor a mangkontak kenka. Ilawlawagto ti instruktormo no ania ti ekspektarem iti panagadalmo iti Biblia ken sungbatanna ti aniaman a saludsodmo.

  3.  3. Sika ken ti instruktormo ti mangiplano iti panagadalyo. Mabalin a personal nga agadalkayo wenno babaen ti telepono, video call, surat, wenno email. Kaaduanna a maysa nga oras ti panagadal, ngem mabalin nga ab-ababa wenno at-atiddog depende iti eskediulmo.

 Mabalin kadi a padasek pay nga umuna ti agadal?

 Wen. Fill up-am ti online form. No adda instruktor a mangkontak kenka, ibagam a padasem ti agadal tapno makitam no kayatmo dayta. Usarenna ti broshur nga Agbiagka a Naragsak iti Agnanayon! nga addaan laeng iti tallo a leksion, tapno makitam no ma-enjoy-mo ti agadal.

 No agadalak iti Biblia, mapilitanak kadi nga agbalin a Saksi ni Jehova?

 Saan. Maragragsakan dagiti Saksi ni Jehova a mangisuro iti Biblia, ngem dimi piliten ti asinoman a sumrek iti relihionmi. Isuromi laeng ti adda iti Biblia ta ammomi nga adda kalintegan ti tunggal tao nga agpili no ania ti kayatna a patien.—1 Pedro 3:15.

 Mabalinko kadi nga usaren ti Bibliak?

 Wen, mabalinmo nga usaren ti aniaman a patarus ti Biblia a kayatmo. Kaykayatmi nga usaren ti Baro a Lubong a Patarus ti Nasantuan a Kasuratan ta nalawag ken umiso ti pannakaipatarusna, ngem ammomi a kaykayat ti adu a tattao nga usaren ti patarus a pamiliar kadakuada.

 Mabalinko kadi nga awisen ti dadduma nga agadal met?

 Wen. Mabalinmo nga awisen ti amin a kapamiliam wenno ti asinoman a gayyemmo.

 Kasanon no nakipagadalak idin iti Biblia kadagiti Saksi ni Jehova? Mabalinko kadi manen ti agadal?

 Wen. Baka mas ma-enjoy-mo pay ketdi daytoy napabaro a panagadal ngem iti dati gapu ta maibagay iti situasion dagiti tattao ita. Ad-adun ti mausar a visual aid ngem iti dati a pamay-an ti panagadal iti Biblia.

 Adda kadi opsion nga agadal iti Biblia nga awan ti personal nga instruktor?

 Wen, adda. Nasaysayaat ti panagadal ti kaaduan no adda instruktorda, ngem iti damo, kaykayat ti dadduma ti agadal nga is-isuda. Iti page a Katulongan iti Panagadal iti Biblia, makitam dagiti libre a tool ken reperensia a makatulong iti panagadalmo iti Biblia. Mabalin a makatulong kenka dagitoy a tool:

a Dagiti online lesson ket saan pay nga available iti Iloko, ngem available dagita iti dadduma a lengguahe.