Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Patien Kadi Dagiti Saksi ni Jehova nga Isuda Laeng ti Pudno a Relihion?

Patien Kadi Dagiti Saksi ni Jehova nga Isuda Laeng ti Pudno a Relihion?

Kombinsido la ketdi dagiti tattao a serioso iti relihion a ti napilida ket makaay-ayo iti Dios ken ni Jesus. Ta no saan, apay koma a simrekda iti dayta?

Saan nga umanamong ni Jesus iti ibagbaga dagiti tattao nga adu ti relihion, adu ti dalan, ngem agturongda amin iti pannakaisalakan. Imbes ketdi, kinunana: “Akikid ti ruangan ken nailet ti dalan nga agturong iti biag, ket bassit dagidiay makasarak iti dayta.” (Mateo 7:14) Patien dagiti Saksi ni Jehova a nasarakanda dayta a dalan. Ta no saan, agbirokda pay iti sabali a relihion.