Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

B1

Ti Mensahe ti Biblia

Ni Jehova a Dios ti addaan kalintegan a mangituray. Ti wagas ti panangiturayna ti kasayaatan. Matungpalto ti panggepna para iti daga ken iti sangatauan.

Kalpasan ti 4026 B.C.E.

Kinuestion “ti uleg” ti kalintegan ni Jehova a mangituray ken ti wagas ti panangiturayna. Inkari ni Jehova a mangpataud iti ‘kaputotan,’ wenno ‘bin-i,’ a mangrumekto iti uleg a ni Satanas. (Genesis 3:1-5, 15, footnote) Ngem temporario nga ipalpalubos ni Jehova nga iturayan dagiti tattao ti bagbagida iti impluensia ti uleg.

1943 B.C.E.

Imbaga ni Jehova ken Abraham a ti naikari a ‘kaputotan’ ket maysanto kadagiti annakna.—Genesis 22:18.

Kalpasan ti 1070 B.C.E.

Impasigurado ni Jehova ken Ari David ken idi agangay iti anakna a ni Solomon nga agtaud iti pamiliada ti naikari a ‘kaputotan.’—2 Samuel 7:12, 16; 1 Ar-ari 9:3-5; Isaias 9:6, 7.

29 C.E.

Inyam-ammo ni Jehova ni Jesus kas ti naikari a ‘kaputotan’ nga Agtawid iti trono ni David.—Galacia 3:16; Lucas 1:31-33; 3:21, 22.

33 C.E.

Ti uleg a ni Satanas apagbiit a sinugatna ti naikari a ‘kaputotan’ babaen ti panangipapatayna ken Jesus. Pinagungar ni Jehova ni Jesus tapno agbiag idiay langit ket inawatna ti pateg ti perpekto a biag ni Jesus, a nagbalin a pakaibatayan ti pannakapakawan dagiti basol ken ti pannakaipaay ti agnanayon a biag kadagiti kaputotan ni Adan.—Genesis 3:15; Aramid 2:32-36; 1 Corinto 15:21, 22.

Agarup 1914 C.E.

Intapuak ni Jesus ditoy daga ti uleg a ni Satanas, ken pagtalinaedenna ditoy iti apagbiit a tiempo.—Apocalipsis 12:7-9, 12.

Masanguanan

Ibalud ni Jesus ni Satanas iti 1,000 a tawen sananto dadaelen, kas simboliko a panangrumekna iti ulo. Matungpalto ti orihinal a panggep ni Jehova para iti daga ken iti sangatauan, maikkat ti amin a pakaumsian ti naganna, ken maalangon ti wagas ti panangiturayna.—Apocalipsis 20:1-3, 10; 21:3, 4.