Salmo 136:1-26

  • Agnanayon ti napudno nga ayat ni Jehova

    • Sirib ti nausar iti pannakaaramid ti langit ken daga (5, 6)

    • Natay ni Faraon idiay Nalabaga a Baybay (15)

    • Saan a malipatan ti Dios dagiti malidliday (23)

    • Makan para iti amin a sibibiag (25)

136  Agyamankayo ken Jehova ta isu ket naimbag;+Agnanayon ti napudno nga ayatna.+   Agyamankayo iti Dios dagiti dios,+Ta agnanayon ti napudno nga ayatna.   Agyamankayo iti Apo dagiti apo,Ta agnanayon ti napudno nga ayatna.   Isuna laeng ti mangar-aramid iti nakaskasdaaw unay a bambanag,+Ta agnanayon ti napudno nga ayatna.+   Inusarna ti siribna* a nangaramid iti langit,+Ta agnanayon ti napudno nga ayatna.   Inyaplagna ti daga iti rabaw ti dandanum,+Ta agnanayon ti napudno nga ayatna.   Inaramidna dagiti nagdadakkel a silaw,+Ta agnanayon ti napudno nga ayatna.   Ti init nga agturay iti aldaw,+Ta agnanayon ti napudno nga ayatna,   Ti bulan ken dagiti bituen nga agturay iti rabii,+Ta agnanayon ti napudno nga ayatna. 10  Pinatayna dagiti inauna nga annak idiay Egipto,+Ta agnanayon ti napudno nga ayatna. 11  Inruarna ti Israel manipud iti tengngada,+Ta agnanayon ti napudno nga ayatna, 12  Babaen ti mannakabalin nga ima+ ken nabileg* a takiag,Ta agnanayon ti napudno nga ayatna. 13  Binisngayna* ti Nalabaga a Baybay,+Ta agnanayon ti napudno nga ayatna. 14  Pinaballasiwna ti Israel iti tengnga dayta,+Ta agnanayon ti napudno nga ayatna. 15  Impalnedna ni Faraon ken ti armadana idiay Nalabaga a Baybay,+Ta agnanayon ti napudno nga ayatna. 16  Inturongna dagiti tattaona iti let-ang,+Ta agnanayon ti napudno nga ayatna. 17  Pinatayna dagiti nabileg nga ari,+Ta agnanayon ti napudno nga ayatna. 18  Pinatayna dagiti mannakabalin nga ari,Ta agnanayon ti napudno nga ayatna, 19  Ni Sihon+ nga ari dagiti Amoreo,Ta agnanayon ti napudno nga ayatna, 20  Ken ni Og+ nga ari ti Basan,Ta agnanayon ti napudno nga ayatna. 21  Impatawidna kadakuada ti dagada,+Ta agnanayon ti napudno nga ayatna, 22  Impatawidna ken Israel nga adipenna,Ta agnanayon ti napudno nga ayatna. 23  Dinatay nalipatan idi malidlidaytayo,+Ta agnanayon ti napudno nga ayatna.+ 24  Kanayon nga insalakannatayo kadagiti kabusortayo,+Ta agnanayon ti napudno nga ayatna. 25  Ik-ikkanna iti makan ti amin a sibibiag,*+Ta agnanayon ti napudno nga ayatna. 26  Agyamankayo iti Dios ti langit,Ta agnanayon ti napudno nga ayatna.

Footnotes

Wenno “pannakaawatna.”
Lit., “nakaunnat.”
Lit., “Biningayna iti adu a paset.”
Lit., “amin a lasag.”