Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

SALUDSOD 15

Kasanoka nga Agbalin a Naragsak?

“Nasaysayaat ti putahe a natnateng a napakuyogan iti ayat ngem ti nalukmeg a baka a napakuyogan iti gura.”

Proverbio 15:17

“Siak, ni Jehova a Diosyo, Daydiay mangisursuro kadakayo tapno magunggonaankayo, Daydiay mangiturturong iti dalan a rumbeng a pagnaanyo.”

Isaias 48:17

“Naragsak dagiti sipapanunot iti naespirituan a kasapulanda, ta kukuada ti Pagarian ti langit.”

Mateo 5:3

“Masapul nga ayatem ti kaarrubam a kas iti bagim.”

Mateo 22:39

“No ania ti kayatyo nga aramiden dagiti tattao kadakayo, aramidenyo met dayta kadakuada.”

Lucas 6:31

“Naragragsak . . . dagidiay dumdumngeg iti sao ti Dios ken mangtungtungpal iti dayta!”

Lucas 11:28

“Uray no kasano kabaknang ti maysa a tao, ti biagna ket saan nga agdepende kadagiti adda kenkuana.”

Lucas 12:15

“Gapuna, kontentotayo koman no adda taraon ken badotayo.”

1 Timoteo 6:8

“Naragragsak ti mangted ngem ti umawat.”

Aramid 20:35