Salmo 65:1-13

  • Panangaywan ti Dios iti daga

    • “Managdengngeg iti kararag” (2)

    • “Naragsak daydiay piliem” (4)

    • Aglaplapusanan ti kinaimbag ti Dios (11)

Iti direktor. Kanta ni David. 65  O Dios, adda agur-uray a panangidaydayaw kenka idiay Sion,+Tungpalenminto dagiti karimi kenka.+   O Managdengngeg iti kararag, umayto kenka ti amin a kita ti tattao.*+   Nakaad-adu dagiti biddutko,+Ngem inabbongam dagiti basolmi.+   Naragsak daydiay piliem ken paasitgemNga agnaed iti paraanganmo.+ Mapnekkaminto iti kinaimbag iti balaymo,+Ti nasantuan a templom.*+   Sungbatannakami iti nakaskasdaaw a bambanag+ gapu iti kinalinteg,O Dios a mangisalakan kadakami;Sika ti Kompiansa ti amin a tattao iti intero a daga+Ken dagiti adda iti ballasiw-taaw.   Babaen ti pannakabalinmo, impasdekmo a sititibker dagiti bantay;Nakabilbilegka.+   Pagtalnaem dagiti nadawel a baybay,+Ti panagsabuag dagiti dalluyonda ken ti riribuk kadagiti nasion.+   Agamanganto dagiti agnanaed iti adayo gapu kadagiti nakaskasdaaw nga aramidmo;+Pagpukkawemto gapu iti ragsak dagiti agnanaed iti pagsingisingan ken paglennekan ti init.   Ay-aywanam ti daga,Pagbalinem a nakabungbunga* ken nakatabtaba.+ Napno iti danum ti waig nga aggapu iti Dios;Ipapaayam iti taraon dagiti tattao,+Ta kasta ti panangpaadum iti apit iti daga. 10  Padpadanumam ti naarado a dagana ken simsimpaem dayta;Palpaluknengem dayta iti arbis ken tudo; bembendisionam ti panagtubo dagiti mulana.+ 11  Daytoy a tawen ket kinoronaam iti kinaimbagmo;Ti kinaaglaplapusanan* ket agay-ayus kadagiti dalanmo.+ 12  Dagiti pagpastoran iti let-ang ket agar-aruyot,*+Nakumotan iti ragsak dagiti katurturodan.+ 13  Nagadu nga arban ti agar-arab kadagiti pagpastoran,Ken naaplagan dagiti tanap* iti namulaan a kataltalonan.+ Agririawda gapu iti ragsak, wen, agkankantada.+

Footnotes

Lit., “amin a lasag.”
Wenno “santuariom.”
Lit., “Pagliplippiasem dayta.”
Lit., “agtedtedted a taba.”
Lit., “agtedtedted.”
Wenno “kapatagan.”