Salmo 84:1-12

  • Gagar a mapan iti naindaklan a tabernakulo ti Dios

    • Umapal ti Levita iti billit (3)

    • “Ti maysa nga aldaw kadagiti paraanganmo” (10)

    • ‘Ti Dios ket init ken kalasag’ (11)

Iti direktor; iti Gittith.* Salmo ti annak ni Kore.+ Kanta. 84  Anian a nagpintas* ti naindaklan a tabernakulom,+O Jehova a panguluen dagiti armada!   Magagaran ti intero a kinataok,*Wen, kasta unay ti iliwkoA mapan iti paraangan ni Jehova.+ Iti amin a pusok ken pigsak, agriawakto gapu iti ragsak iti Dios a sibibiag.   Sadiay pay ketdi nga agnanaed dagiti billitKen agumok ti sallapingaw,Ket padakkelenna dagiti sibongnaIti asideg ti naindaklan nga altarmo, O Jehova a panguluen dagiti armada,Sika nga Arik ken Diosko!   Naragsak dagidiay agnanaed iti balaymo!+ Kanayon nga idaydayawdaka.+ (Selah)   Naragsak dagiti tattao a sika ti pagtataudan ti pigsada,+Ken mapan iti balaymo ti tartarigagayan ti pusoda.   Bayat a lumaslasatda iti natikag a Tanap ti Baca,*Imbilangda dayta a lugar dagiti ubbog;Ken pangibuybuyatan ti nasapa a tudo* kadagiti bendision.   Pumigpigsada bayat a magmagnada;+Mapan ti tunggal maysa iti sanguanan ti Dios idiay Sion.   O Jehova a Dios dagiti armada, denggem ti kararagko;Umimdengka, O Dios ni Jacob. (Selah)   Kitaem, O kalasagmi+ ken Diosmi,*Kitaem ti rupa daydiay dinutokam.*+ 10  Ta ti maysa nga aldaw kadagiti paraanganmo ket nasaysayaat ngem ti sangaribu nga aldaw iti sabali a lugar!+ Kaykayatko ti agtakder nga agserbi iti ruangan ti balay ti DioskoNgem ti agyan iti tolda dagiti managdakdakes. 11  Ta ni Jehova a Dios ket init+ ken kalasag;+Mangted iti parabur ken dayaw. Saan nga ipaidam ni Jehova ti aniaman a naimbagKadagidiay awan pagkuranganna.+ 12  O Jehova a panguluen dagiti armada,Naragsak ti tao nga agtalek kenka.+

Footnotes

Kitaem ti Glosario.
Wenno “maipatpateg unay.”
Wenno “kararuak.”
Wenno “tanap ti babassit a kayo a baca.”
Wenno mabalin a, “Ken balkuten ti instruktor ti bagina.”
Wenno mabalin a, “Kitaem ti kalasagmi, O Dios.”
Wenno “pinulotam.”