Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

B9

Dagiti Kabilgan a Turay iti Lubong nga Impadto ni Daniel

Babilonia

Daniel 2:32, 36-38; 7:4

607 B.C.E. Dinadael ni Ari Nabucodonosor ti Jerusalem

Medo-Persia

Daniel 2:32, 39; 7:5

539 B.C.E. Pinarmekna ti Babilonia

537 B.C.E. Imbilin ni Ciro ti panagsubli dagiti Judio idiay Jerusalem

Grecia

Daniel 2:32, 39; 7:6

331 B.C.E. Pinarmek ni Alejandro a Dakkel ti Persia

Roma

Daniel 2:33, 40; 7:7

63 B.C.E. Inturayanna ti Israel

70 C.E. Dinadaelna ti Jerusalem

Anglo-America

Daniel 2:33, 41-43

1914-1918 C.E. Bayat ti Gubat Sangalubongan I, timmaud ti Anglo-America a Kabilgan a Turay iti Lubong