Salmo 148:1-14

  • Amin a parsua idaydayawda ni Jehova

    • “Idaydayawyo, dakayo amin nga anghelna” (2)

    • ‘Idaydayawyo, dakayo nga init, bulan, ken bitbituen’ (3)

    • Dagiti agtutubo ken nataengan idaydayawda ti Dios (12, 13)

148  Idaydayawyo ni Jah!* Idaydayawyo ni Jehova, dakayo nga adda iti langit;+Idaydayawyo, dakayo nga adda iti kangatuan.   Idaydayawyo, dakayo amin nga anghelna.+ Idaydayawyo, dakayo amin nga armadana.+   Idaydayawyo, dakayo nga init ken bulan. Idaydayawyo, dakayo amin a rumimatrimat a bituen.+   Idaydayawyo, dakayo a kangatuan a langit,*Ken dakayo a dandanum nga adda iti ngatuen ti langit.   Idaydayawda koma ti nagan ni Jehova,Ta imbilinna, ket naparsuada.+   Pagtalinaedenna ida iti agnanayon nga awan inggana;+Nangted iti bilin a saan nga agpatingga.+   Idaydayawyo ni Jehova, dakayo nga adda iti daga,Dakayo a nagdadakkel a parsua iti baybay ken amin nga adalem a dandanum,   Dakayo a kimat ken uraro, niebe ken napuskol nga ulep,Sika a nakapigpigsa nga angin a mangitungtungpal iti saona,+   Dakayo a bambantay ken dakayo amin a turod,+Dakayo a kaykayo nga agbunga ken dakayo amin a sedro,+ 10  Dakayo nga atap nga animal+ ken dakayo amin a naamo nga animal,Dakayo nga agkarkarayam ken dakayo a billit, 11  Dakayo nga ar-ari iti daga ken dakayo amin a nasion,Dakayo a prinsipe ken dakayo amin a hues iti daga,+ 12  Dakayo nga agtutubo a lallaki ken babbai,*Dakayo a lallakay ken ubbing. 13  Idaydayawda koma ti nagan ni Jehova,Ta ti naganna laeng ti kangatuan.+ Ti dayagna ket nangatngato ngem iti daga ken langit.+ 14  Nayonanna ti pigsa* dagiti tattaona,Tapno maidaydayaw ti amin a napudno kenkuana,Dagiti annak ti Israel, dagiti tattao a nadekket kenkuana. Idaydayawyo ni Jah!*

Footnotes

Wenno “Hallelujah!” Ti “Jah” ket napaababa a porma ti nagan a Jehova.
Lit., “langlangit iti langlangit.”
Lit., “birhen.”
Lit., “sara.”
Wenno “Hallelujah!” Ti “Jah” ket napaababa a porma ti nagan a Jehova.