Salmo 89:1-52

 • Panangikanta iti napudno nga ayat ni Jehova

  • Tulag ken David (3)

  • Agtalinaed iti agnanayon ti kaputotan ni David (4)

  • ‘Ama’ ti iyawag Kenkuana ti dinutokan ti Dios (26)

  • Sigurado ti tulag ken David (34-37)

  • Saan a malisian ti tao ni Tanem (48)

Maskil.* Salmo ni Etan+ nga Ezrahita. 89  Agnanayon nga agkantaakto maipapan kadagiti ebkas ti napudno nga ayat ni Jehova. Isarsaritakto ti kinamatalekna iti amin a henerasion.   Ta kinunak: “Agtalinaedto iti agnanayon ti napudno nga ayat,+Ket sititibker nga impasdekmo idiay langit ti kinamatalekmo.”   “Nakitulagak ken David, ti adipenko a pinilik;+Inkarik kenkuana:+   ‘Pagtalinaedekto ti kaputotam*+ iti agnanayon,Ket pagtalinaedekto ti tronom iti amin a henerasion.’”+ (Selah)   O Jehova, idaydayaw ti langit dagiti nakaskasdaaw nga aramidmo,Wen, iti kongregasion dagiti nasantuan maidaydayaw ti kinamatalekmo.   Ta asino iti langit ti mabalin nga ipada ken Jehova?+ Asino kadagiti annak ti Dios+ ti kas ken Jehova?   Ti Dios ket mararaem unay iti ummong* dagiti nasantuan;+Kadagiti adda iti aglawlawna, isu ket nakaskasdaaw ken naindaklan.+   O Jehova a Dios dagiti armada,Asino ti mannakabalin a kas kenka, O Jah?+ Iti amin a banag, kanayon a matalekka.+   Kontroladom ti panagdawel ti baybay;+No dumakkel dagiti dalluyonna, pagtalnaem ida.+ 10  Rinumekmo ti Rahab+ ket pinataymo.+ Babaen ti napigsa a takiagmo, inwarawaram dagiti kabusormo.+ 11  Kukuam ti langit ken kukuam ti daga;+Ti nabunga a daga ken amin a nagyanna+—pinarsuam amin ida. 12  Ti amianan ken ti abagatan ket inaramidmo;Siraragsak nga idaydayaw ti Tabor+ ken Hermon+ ti naganmo. 13  Ti takiagmo ket mannakabalin;+Ti imam ket napigsa,+Ti makannawan nga imam ket maitan-ok.+ 14  Kinalinteg ken kinahustisia ti pundasion ti tronom;+Napudno nga ayat ken kinamatalek ti adda iti sangom.+ 15  Naragsak dagiti tattao a mangidaydayaw kenka iti napigsa a timek.+ O Jehova, magmagnada iti lawag ti naraniag a rupam. 16  Agmalmalem a pagragsakanda ti naganmo,Ket maitan-okda gapu iti kinalintegmo. 17  Ta sika ti dayag ken pigsada,+Ken gapu ta aprobarannakami, manaynayonan ti pigsami.*+ 18  Ta kukua ni Jehova ti kalasagmi,Daydiay Nasantuan a Dios ti Israel ti makinkukua iti arimi.+ 19  Iti maysa a sirmata iti dayta a tiempo, imbagam kadagiti napudno kenka: “Pinapigsak ti maysa a mannakabalin;+Intan-okko ti maysa a pinilik manipud kadagiti tattao.+ 20  Nakitak ni David nga adipenko;+Dinutokak* babaen ti nasantuan a lanak.+ 21  Ti imak ti tumulong kenkuana,+Ken ti takiagko ti mangpapigsa kenkuana. 22  Awanto ti kabusor a mangsingir iti buis kenkuana,Ken awan ti managdakdakes a mangparigat kenkuana.+ 23  Rumekekto dagiti kabusorna iti imatangna,+Ket papatayekto dagiti gumurgura kenkuana.+ 24  Ipakitakto kenkuana ti kinamatalek ken ti napudno nga ayatko,+Ket nayonakto ti pigsana* maigapu iti naganko. 25  Ikabilkonto ti imana* iti baybayKen ti kannawan nga imana kadagiti karayan.+ 26  Umawagto kaniak, ‘Sika ti Amak,Ti Diosko ken ti Dakkel a Bato a pakaisalakanak.’+ 27  Ken isaadkonto a kas inauna,+Ti kangatuan kadagiti ari iti daga.+ 28  Agnanayon nga ipakitakto kenkuana ti napudno nga ayatko,+Ket dinto pulos mawaswas ti tulagko kenkuana.+ 29  Pagtalinaedekto iti agnanayon dagiti kaputotanna*Ket agpautto a kas iti langit ti tronona.+ 30  No saan a tungpalen dagiti annakna ti lintegkoKen saanda a suroten dagiti bilinko,* 31  No sukirenda dagiti paglintegakKet saanda nga aramiden dagiti bilinko, 32  Bautekto ida a kas panangdusak gapu iti kinasukirda*+Ken saplitekto ida gapu iti kamalida. 33  Ngem diakto pulos ikkaten ti napudno nga ayatko kenkuana,+Saankonto met nga ibabawi ti karik kenkuana.* 34  Saankonto a lipaten ti tulagko,+Wenno baliwan ti inyebkasen ti bibigko.+ 35  Gapu ta nasantuanak, namimpinsan nga inkarik;Saanakto nga agulbod ken David.+ 36  Agtalinaedto iti agnanayon dagiti kaputotanna;*+Ket iti imatangko, agpautto a kas iti init ti tronona.+ 37  Kas iti bulan, natibkerto ti pannakaipasdekna iti agnanayonKas maysa a matalek a saksi iti tangatang.” (Selah) 38  Ngem binaybay-am ken inlaksidmo;+Nakapungtotka iti daydiay dinutokam.* 39  Binaybay-am ti tulagmo iti adipenmo;Saanmo a rinaem ti koronana ket imbarsakmo iti daga. 40  Tinumbam ti amin a paderna;*Rinebbam dagiti natibker a bakudna. 41  Tinakawan ti amin a lumabas iti dalan;Inuy-uyaw dagiti kaarrubana.+ 42  Pinagballigim dagiti kalabanna;*+Pinaragsakmo ti amin a kabusorna. 43  Insublim met ti espadana iti kalubanna,Ken binaybay-am a maabak iti paggugubatan. 44  Pinagpatinggam ti kinadayagnaKet imbalintuagmo ti tronona iti daga. 45  Pinaababam dagiti aldaw ti kinaagtutubona;Ket linapunosmo iti bain. (Selah) 46  O Jehova, agingga iti kaano a dinak ikaskaso? Agnanayon kadi?+ Agtultuloy kadi ti pungtotmo a kas iti sumsumged nga apuy? 47  Lagipem no kasano kaababa ti biagko!+ Awan kadi ti serserbi ti panangparsuam iti amin a tattao? 48  Adda aya tao a saan a pulos a matay?+ Malisianna aya ni Tanem?* (Selah) 49  O Jehova, ayandan dagiti pakakitaan iti napudno nga ayatmo,Nga inkarim ken David gapu iti kinamatalekmo?+ 50  Lagipem, O Jehova, ti pannakauy-uyaw dagiti adipenmo;No kasano nga ib-ibturak* ti pananguyaw ti amin a tattao; 51  No kasano ti pananginsulto dagiti kabusormo, O Jehova;No kasano ti pananginsultoda iti tunggal addang daydiay dinutokam. 52  Maidaydayaw koma ni Jehova iti agnanayon. Amen ken Amen.+

Footnotes

Kitaem ti Glosario.
Lit., “bin-im.”
Wenno “asamblea.”
Lit., “sarami.”
Wenno “Pinulotak.”
Lit., “sarana.”
Wenno “autoridadna.”
Lit., “bin-ina.”
Wenno “pangngeddengko.”
Wenno “panagrebeldeda.”
Lit., “Saanakto met nga agbalin nga ulbod iti kinamatalekko.”
Lit., “bin-ina.”
Wenno “pinulotam.”
Wenno “bato a balayna.”
Lit., “Impangatom ti makannawan nga ima dagiti kalabanna.”
Lit., “ima ti Sheol,” kayatna a sawen, simboliko a pagtungpalan dagiti natay. Kitaem ti Glosario.
Lit., “aw-awitek iti barukongko.”