Salmo 115:1-18

  • Ti laeng Dios ti rumbeng a maidaydayaw

    • Dagiti awan biagna nga idolo (4-8)

    • Naited ti daga kadagiti tattao (16)

    • “Ni Jah ket saan a maidaydayaw dagiti natay” (17)

115  Saan a dakami, O Jehova, saan a dakami,*No di ket ti naganmo ti maidaydayaw+Gapu iti napudno nga ayatmo ken kinamatalekmo.+   Apay koma nga ibaga dagiti nasion: “Ayanna ti Diosda?”+   Adda idiay langit ti Diosmi;Ar-aramidenna ti aniaman a pakaragsakanna.   Pirak ken balitok dagiti idolodaNga inaramid dagiti tattao.+   Adda ngiwatda, ngem saanda a makasao;+Adda matada, ngem saanda a makakita;   Adda lapayagda, ngem saanda a makangngeg;Adda agongda, ngem saanda a makaangot;   Adda imada, ngem saanda a makarikna;Adda sakada, ngem saanda a makapagna;+Awan ti timek a rummuar iti karabukobda.+   Dagiti tattao nga agar-aramid kadagita ket agbalinto a kas kadagita,+Ken uray ti amin nga agtaltalek kadagita.+   O Israel, agtalekkayo ken Jehova+—Isu ti katulongan ken kalasagyo.+ 10  O sangakabbalayan ni Aaron,+ agtalekkayo ken Jehova—Isu ti katulongan ken kalasagyo. 11  Dakayo nga agbuteng ken Jehova, agtalekkayo ken Jehova+—Isu ti katulongan ken kalasagyo.+ 12  Laglagipennatayo ni Jehova ken bendisionannatayto;Bendisionannanto ti sangakabbalayan ni Israel;+Bendisionannanto ti sangakabbalayan ni Aaron. 13  Bendisionanto ni Jehova dagiti agbuteng kenkuana,Dagiti nanumo ken dagiti natan-ok.* 14  Paaduennakayto ni Jehova,Dakayo ken dagiti annakyo.*+ 15  Bendisionannakayo koma ni Jehova,+Ti Nangaramid iti langit ken daga.+ 16  Kukua ni Jehova ti langit,+Ngem intedna ti daga kadagiti tattao.+ 17  Ni Jah ket saan a maidaydayaw dagiti natay;+Wenno ti asinoman nga addan idiay tanem.*+ 18  Ngem idaydayawmi ni JahManipud ita ken iti agnanayon. Idaydayawyo ni Jah!*

Footnotes

Wenno “Awan ti aniaman a kukuami, O Jehova, awan ti aniaman a kukuami.”
Wenno “babassit ken dadakkel.”
Lit., “annakyo a lallaki.”
Lit., “iti kinaulimek.”
Wenno “Hallelujah!” Ti “Jah” ket napaababa a porma ti nagan a Jehova.