Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

SALUDSOD 14

Kasanom nga Usaren a Nainsiriban ti Sanikuam?

“Pumanglawto daydiay pagaayatna ti ragragsak; saanto a bumaknang daydiay paggugustona ti arak ken lana.”

Proverbio 21:17

“Ti immutang adipen ti nagpautang.”

Proverbio 22:7

“Asino kadakayo ti mayat a mangbangon iti torre ti saan nga agtugaw nga umuna ket kuentaenna ti magastos tapno makitana no adda umanay a pangleppasna? Ta no saan, mabalin a maikabilna ti pundasion ngem dinanto maileppas dayta, ket uyawento ti amin a makakita, nga ibagbagada, ‘Rinugian daytoy a tao ti nagibangon ngem dina kabaelan nga ileppas.’”

Lucas 14:28-30

“Idi nakapangandan, kinunana kadagiti adalanna: ‘Urnongenyo dagiti natedda, tapno awan ti masayang.’”

Juan 6:12