Salmo 15:1-5

  • Siasino ti sangailien ni Jehova iti toldana?

    • Agpayso ken naimpusuan dagiti ibagbagana (2)

    • Awan ti padpadaksenna (3)

    • Dina ibabawi ti aniaman nga inkarina, uray no agsagaba (4)

Kanta ni David. 15  O Jehova, asino ti sangailiem iti toldam? Asino ti makapagyan iti bantaymo a nasantuan?+   Daydiay awan pakababalawanna,*+Kanayon nga umiso ti ar-aramidenna+Agpaypayso ken naimpusuan dagiti ibagbagana.+   Awan ti padpadaksen ti dilana,+Saan nga agaramid iti pakadaksan ti kaarrubana,+Ken dina ibabain dagiti gagayyemna.+   Ti asinoman a maag ket kagurana,+Ngem padayawanna dagiti agbuteng ken Jehova. Dina ibabawi ti karina,* uray saan a nasayaat ti epekto dayta kenkuana.+   Dina ipautang ti kuartana nga addaan iti interes,+Ken saan nga umawat iti pasuksok maibusor iti tao nga awan basolna.+ Dinto pulos maan-ano* ti asinoman a mangaramid kadagita.+

Footnotes

Wenno “awan pagkuranganna.”
Lit., “insapatana.”
Wenno “agibar-ibar (agdiwengdiweng).”