Skip to content

Skip to table of contents

Mordekaï ek Esther

Mordekaï ek Esther

 Zistwar 82

Mordekaï ek Esther

ANOU retourn de-trwa lane avan ki Ezra ti al Jérusalem. Mordekaï ek Esther zot bann Izraelit ki pli inportan dan rwayom Pers. Esther, larenn, ek so kouzin Mordekaï li, li deziem dimounn ki pli gran apre lerwa. Anou gete kouma sa finn arive.

Bann paran Esther ti mor kan li ti bien tipti, ek lerla, se Mordekaï ki finn grandi li. Assuérus, lerwa Pers, ena enn pale dan lavil Suse, ek Mordekaï enn parmi so bann serviter. Enn zour Larenn Vashti pa’nn obeir so misie, alor akoz sa lerwa swazir enn nouvo madam pou vinn larenn. Eski to kone ki madam li’nn swazire? Se zenn Esther ki ti bien zoli.

Eski to trouv sa misie bien fier devan ki bann dimounn pe kourbe la? Li apel Hamân. Li enn dimounn bien inportan dan Perse. Hamân anvi ki Mordekaï osi, ki to trouve pe asize, kourbe devan li. Me Mordekaï pa pou fer sa. Li pa trouv sa bon pou kourbe devan enn move dimounn koumsa. Sa fer Hamân bien ankoler. Ek ala seki li fer.

Hamân koz manti lor bann Izraelit ar lerwa. Li dir: ‘Zot bann move dimounn ki pa obeir ou bann lalwa. Bizin touy zot.’ Assuérus pa kone ki Esther, so madam, enn Izraelit. Alor, li ekout Hamân, ek li fer pas enn lalwa kot zot swazir enn zour pou touy tou bann Izraelit.

Kan Mordekaï tann sa lalwa-la, li bien trakase. Li avoy Esther enn mesaz: ‘To bizin dir lerwa, ek sipliye li pou sap nou.’ Dan Perse li kont lalwa pou al get lerwa si nou pa invite. Me Esther ale, san mem ki invit li. Lerwa prezant li so baton an-or, ek savedir ki pa pou touy li. Esther invit lerwa ek Hamân pou enn gran festin. Laba lerwa demann Esther ki faver li anvi gagne. Esther dir lerwa ki li pou dir li si selman li ek Hamân vinn pou enn lot repa landemin.

Pandan sa repa-la Esther dir lerwa: ‘Mwa ek mo pep pou detrir.’ Lerwa ankoler. Li demande: ‘Kisannla ena toupe pou fer enn zafer koumsa?’

Esther reponn: ‘Sa zom-la, sa lennmi-la, se move Hamân.’

Asterla lerwa vremem bien ankoler. Li donn lord pou touy Hamân. Plitar, lerwa fer Mordekaï vinn deziem dimounn pli inportan apre li. Mordekaï fer pas enn nouvo lalwa, ki permet bann Izraelit defann zot, zour ki ti desid pou touy zot. Asterla Mordekaï enn dimounn bien inportan. Alor, boukou dimounn ed bann Izraelit, ek zot sape kont zot bann lennmi.

Liv Labib Esther.