Skip to content

Skip to table of contents

Enn Zom Ki Ena Kouraz

Enn Zom Ki Ena Kouraz

 Zistwar 7

Enn Zom Ki Ena Kouraz

AMEZIR popilasion ti pe ogmante lor later, laplipar dimounn ti fer bann move kitsoz parey kouma Caïn. Me ti ena enn zom ki ti diferan. Li ti apel Hénok ek li ti ena boukou kouraz. Mem si bann dimounn otour li ti pe fer seki move, Hénok li, li ti kontign servi Bondie.

Eski to kone kifer dimounn sa lepok-la ti fer sa kantite move kitsoz-la? Reflesi enn kou: Kisannla ti fer Adam ek Ève dezobeir Bondie ek manz frwi ki Bondie ti dir zot pa manze? Se enn move anz. Labib apel li Satan. Limem ki esey fer tou dimounn vinn move.

Enn zour, Jéhovah ti fer Hénok anons enn kitsoz ki bann dimounn pa ti anvi tande. Li ti bizin dir zot ki ‘enn zour Bondie pou detrir tou bann move.’ Pena dout ki bannla ti bien ankoler kan zot ti tann sa. Sirman zot ti bien anvi touy Hénok. Hénok ti bizin ena boukou kouraz pou anons seki Bondie ti pou fer.

Bondie pa ti les Hénok viv boukou letan parmi sa bann move dimounn-la. Li ti viv zis 365 an. Kifer nou dir “zis 365 an”? Parski bann dimounn sa lepok-la ti ena enn pli bon lasante ek zot ti viv pli lontan ki bann dimounn zordi. Ala kifer Methoushélah, garson Hénok, ti viv 969 an!

Apre lamor Hénok, bann dimounn ti vinn deplizanpli move. Labib dir ki ‘touletan zot ti pans zis seki move’ ek ki ‘later ti ranpli ar violans.’

Eski to kone kifer ti ena sa kantite problem-la lor later dan sa lepok-la? Se parski Satan ti’nn gagn enn nouvo mwayin pou pous bann dimounn pou fer seki move. Nou pou get sa dan prosin sapit.

Genèse 5:21-24, 27; 6:5; Hébreux 11:5; Jude 14, 15.