Skip to content

Al lor tablo konteni

Bannla Touy Jésus

Bannla Touy Jésus

Zistwar 101

Bannla Touy Jésus

GET sa move kitsoz ki pe arive la! Bann dimounn pe touy Jésus. Zot inn met li lor enn poto ek zot inn koulout so lame ek so lipie. Kifer enn kikenn pou rod fer sa ar Jésus?

Se parski sertin ena laenn pou li. Eski to kone kisannla zot ete? Enn parmi zot se sa move anz Satan Lediab la. Se limem ki ti reisi fer Adam ek Ève dezobeir Jéhovah. Ek se Satan mem ki finn pous bann lennmi Jésus pou komet sa move krim-la.

Mem avan ki koulout Jésus lor sa poto-la, so bann lennmi inn fer li boukou dimal. Eski to rapel kouma zot ti vinn aret li dan zardin Gethsémané ek zot ti pran li zot ti ale? Kisannla sa bann lennmi-la? Pena dout ki se bann sef relizie. Anou gete ki arive apre.

Kan bann sef relizie amenn Jésus, so bann zapot sove ale. Zot kit Jésus tousel avek so bann lennmi, parski zot gagn per. Me lapot Pierre ek Jean pa al tro lwin. Zot swiv bannla pou gete ki ariv Jésus.

Bann pret amenn Jésus kot enn vie misie ki apel Anne, ki ti gran pret avan. Lafoul pa res la boukou letan. Apre, zot amenn Jésus kot Caïphe, ki gran pret asterla. Ena boukou bann sef relizie ki’nn rasanble dan so lakaz.

Isi dan lakaz Caïphe zot ziz Jésus. Zot fer amenn bann dimounn pou koz manti lor Jésus. Apre sa, tou bann sef relizie dir: ‘Bizin touy Jésus.’ Lerla, zot kras dan so figir, ek zot bat li kout-pwin.

Pandan ki tousala pe arive, Pierre deor dan lakour. Pe fer fre aswar ek bann dimounn alim enn dife. Alor ki zot pe sof zot otour sa dife-la, enn servant get Pierre ek dir: ‘Sa misie-la osi ti avek Jésus.’

Pierre reponn: ‘Non, mo pa ti ar li mwa!’

Trwa fwa bann dimounn dir Pierre ki li ti avek Jésus, me sak fwa Pierre dir non. Trwaziem fwa ki Pierre dir sa, Jésus vire ek li get Pierre. Pierre regrete boukou ki li’nn koz tou sa manti-la, ek li ale ek li plore.

Kouma soley koumans leve Vandredi matin, bann pret amenn Jésus kot zot abitie fer zot bann gran renion, setadir dan lasal Sanhédrin. La, zot diskite ki zot pou fer ar li. Zot amenn li kot Ponce Pilate, ki gouverner dan distrik Judée.

Bann pret dir Pilate: ‘Li enn move dimounn. Bizin touy li.’ Apre ki Pilate poz Jésus bann kestion, li dir: ‘Mo pa trouve ki move kitsoz li’nn fer.’ Lerla, Pilate avoy Jésus kot Hérode Antipas. Hérode li gouverner Galilée, me li res dan Jérusalem. Hérode osi pa trouve ki Jésus inn fer enn move kitsoz, alor, li retourn li kot Pilate.

Pilate anvi larg Jésus. Me bann lennmi Jésus anvi ki larg enn lot prizonie dan so plas, enn voler ki apel Barabbas. Asterla pre pou midi kan Pilate amenn Jésus andeor. Li dir lepep: ‘Gete! Ala zot lerwa!’ Me bann sef parmi bann pret kriye: ‘Pran li ale! Touy li! Touy li!’ Lerla, Pilate larg Barabbas, ek zot amenn Jésus pou touy li.

Boner Vandredi tanto, zot koulout Jésus lor enn poto. To pa trouv zot dan sa zimaz-la, me dan sak kote Jésus ena enn kriminel ki’nn kouloute lor enn poto. Enn tipe avan ki Jésus mor, enn kriminel dir li: ‘Pa bliye mwa kan to pou rant dan to rwayom.’ Jésus reponn: ‘Mo promet twa ki to pou avek mwa dan Paradi.’

Eski sa pa enn promes extraordiner? Eski to kone ki paradi Jésus pe koze la? Kotsa Bondie ti fer paradi o-koumansman? Lor later biensir. Kan Jésus pou dirize kouma lerwa dan lesiel, li pou resisit sa misie-la ek li pou kapav viv dan nouvo Paradi ki pou ena lor later. Eski nou pa kontan kan nou tann sa?

Matthieu 26:57-75; 27:1-50; Luc 22:54-71; 23:1-49; Jean 18:12-40; 19:1-30.