Skip to content

Skip to table of contents

Enn Gran Deliz

Enn Gran Deliz

 Zistwar 10

Enn Gran Deliz

ANDEOR lars, bann dimounn pe kontign amenn zot lavi parey kouma avan. Zot touzour pa krwar ki Deliz pou vini. Sirman zot pe boufonn Noé ek so fami ankor plis. Me bien vit zot koumans riy zonn.

Enn sel kout lapli koumans tonbe parey koumadir pe vid bann gro seo delo. Noé ti ena rezon! Me asterla inn tro tar. Jéhovah inn fini sel laport. Personn pa kapav rant dan lars.

Bien vit, delo kouver later. Delo pe ale koumadir bann gran larivier, ek li ras bann pie, roul bann gro ros, ek fer boukou tapaz. Bann dimounn bien per. Zot grinp dan bann oter. Asterla zot regrete kifer zot pa’nn ekout Noé, ek kifer zot pa’nn rant dan lars kan laport ti ankor ouver. Me inn tro tar aster!

Delo pe kontign monte. Pandan 40 zour ek 40 nwit, lapli kontign tonbe. Delo monte ek bien vit li kouver mem bann pli ot montagn. Alor, parey kouma Bondie ti dir, tou bann dimounn ek bann zanimo ki andeor lars inn mor. Zis bann ki dan lars ki’nn sape.

Noé ek so bann garson ti bien ranz lars-la. Delo koumans soulev lars-la ek li flote san okenn problem. Lerla enn zour, lapli arete. Soley koumans briye. Seki zot trouve li extraordiner! Ena zis enn gran lamer partou. Ek sel kitsoz ki kapav trouve se lars ki pe flote lor delo.

Bann zean inn disparet. Zot nepli la pou fer dimounn ditor. Zot tou inn mor, ansam avek zot mama ek leres move dimounn. Me ki’nn ariv zot papa?

Bann papa sa bann zean-la, zot pa ti vremem bann dimounn kouma nou. Zot ti bann anz ki ti’nn vinn lor later pou viv kouma bann zom. Alor kan Deliz ti vini, zot pa ti mor avek bann lezot dimounn. Zot ti abandonn lekor imin ki zot ti pran ek zot ti mont dan lesiel kouma bann anz. Me zot ti nepli ena drwa pou fer parti dan fami bann anz Bondie. Alor zot ti vinn bann anz Satan. Labib apel zot bann demon.

Lerla, Bondie fer enn divan soufle, ek delo deliz koumans diminie. Sink mwa plitar lars poz lao net lor enn montagn. Boukou zour finn pase. Anfin, bann ki dan lars kapav get deor ek trouv bann bout montagn. Delo pe kontign bese.

Lerla, Noé avoy enn korbo andeor lars. Li anvole pou enn ti moman ek apre li retourne, parski li pa trouv enn bon plas pou poze. Noé kontign fer sa ek sak fwa zwazo-la retourne.

Noé anvi trouve si delo ti’nn sek lor later. Alor, lot kout li avoy enn kolonb. Me kolonb-la osi retourne, parski li pa trouv enn plas pou reste. Noé avoy li enn deziem fwa, ek sa fwa-la li retourne avek enn fey zoliv dan so labek. Alor Noé kone ki delo inn bese. Noé avoy kolonb-la enn trwaziem fwa, ek finalman zwazo-la trouv enn plas sek pou li reste.

Apre sa Bondie koz avek Noé. Li dir li: ‘Sorti dan lars. Pran tou to fami ek bann zanimo avek twa.’ Zot inn res dan lars pandan plis ki enn lane antie. Alor nou kapav mazinn lazwa ki zot ena kan zot sorti andeor, vivan!

Genèse 7:10-24; 8:1-17; 1 Pierre 3:19, 20.