Skip to content

Skip to table of contents

Abigaïl ek David

Abigaïl ek David

 Zistwar 60

Abigaïl ek David

ESKI to kone kisannla sa zoli madam ki pe vinn zwenn David la? Li apel Abigaïl. Li enn kikenn ki ena bon sans, ek li anpes David fer enn kitsoz ki pa bon. Me avan ki koz lor la, anou gete ki’nn ariv David.

Apre ki David sove akoz Saül, li al kasiet dan enn kavern. So bann frer ek leres so bann fami vinn zwenn li. Anviron 400 zom vinn ar li, ek David vinn zot sef. Lerla, David al get lerwa Moab ek dir: ‘Silteple les mo papa ek mo mama vinn res avek twa ziska mo kone ki pou ariv mwa.’ Plitar, David ek so bann zom koumans kasiet dan bann kolinn.

Se apre sa ki David zwenn Abigaïl. So mari enn proprieter bien ris ki apel Nabal. Li ena 3,000 mouton ek 1,000 kabri. Nabal enn move dimounn. Me so madam Abigaïl bien zoli ek li fer bann kitsoz kouma bizin. Enn zour li’nn mem sov so fami. Anou gete kouma.

David ek so bann zom ti rann Nabal boukou servis. Zot ti ed li pou protez so bann mouton. Alor, enn zour David avoy sertin so bann zom pou demann Nabal enn servis. Kan bann zom David ariv kot Nabal, li ek so bann serviter pe tir lalenn lor bann mouton. Se enn zour fet ek Nabal ena boukou bon kitsoz pou manze. Alor bann zom David dir: ‘Nou finn rann twa boukou servis. Nou pa’nn kokin okenn to bann mouton me nou finn ed twa pou vey zot. Asterla, silteple, donn nou enn tigit manze.’

Nabal dir: ‘Mo pa pou donn bann dimounn kouma zot manze.’ So manier koze pa bon ditou, ek li dir boukou move kitsoz lor David. Kan bann zom retourne ek dir David seki finn arive, David bien ankoler. Li dir so bann zom: ‘Pran zot lepe!’ Apre sa zot pran semin pou al touy Nabal ek so bann zom.

Enn parmi bann zom Nabal, ki ti tann bann move koze ki li’nn dir, al fer Abigaïl kone ki finn arive. Deswit Abigaïl koumans ramas inpe manze. Li met manze-la lor de-trwa bourik ek al zwenn David. Kan li zwenn David, li desann lor so bourik, li kourbe ek dir: ‘Silvouple misie, pa pran kont seki mo mari Nabal inn dir. Li bet ek li fer kitsoz san reflesi. Ala enn kado, pran li ek pardonn nou pou tou seki finn arive.’

David reponn: ‘To enn fam ki ena sazes. To’nn anpes mwa touy Nabal pou fer li peye pou so move manier. Al kot twa anpe.’ Plitar, kan Nabal mor, Abigaïl vinn enn parmi bann madam David.

1 Samuel 22:1-4; 25:1-43.