Skip to content

Skip to table of contents

Joseph Dan Prizon

Joseph Dan Prizon

 Zistwar 22

Joseph Dan Prizon

JOSEPH ena zis 17 an kan bann marsan-la inn amenn li l’Égypte. Laba, zot inn vann li avek enn misie ki apel Potiphar, ki travay pou Pharaon, lerwa l’Égypte.

Joseph travay dir pou so met. Kan Joseph gagn inpe plis laz, Potiphar met li an-sarz so lakaz. Me kifer lor sa zimaz-la Joseph dan prizon? Se akoz madam Potiphar.

Joseph vinn enn zoli garson, akoz sa madam Potiphar anvi ki Joseph dormi ar li. Me Joseph kone ki se enn move kitsoz; li refize. Madam Potiphar bien ankoler. Kan so mari rant lakaz, li koz manti ar li ek dir li: ‘Joseph ti rod dormi ar mwa!’ Potiphar krwar so madam. Li bien ankoler ar Joseph ek li fer zet li dan prizon.

Bien vit sef prizon trouve ki Joseph enn bon dimounn. Alor, li met li an-sarz tou bann lezot prizonie. Enn zour, Pharaon pik enn koler kont sa dimounn ki servi li divin la ek kont so boulanze, ek li met zot dan prizon. Enn swar, sakenn fer enn rev spesial, me zot pa konpran zot rev. Landemin, Joseph dir zot: ‘Rakont mwa zot rev.’ Zot rakont Joseph zot rev. Apre sa, avek led Bondie, Joseph explik zot sinifikasion zot rev.

Joseph dir sa misie ki servi Pharaon divin la: ‘Dan trwa zour, to pou sorti dan prizon, ek to pou rekoumans servi Pharaon divin.’ Apre sa Joseph dir li: ‘Kan to sorti, koz lor mwa ar Pharaon, ek ed mwa pou sorti dan sa plas-la.’ Me ar boulanze-la, Joseph dir: ‘Dan trwa zour, Pharaon pou fer koup to latet.’

Dan trwa zour, tou seki Joseph dir, vremem arive. Pharaon fer koup latet boulanze-la, me sa misie ki servi divin la, sorti dan prizon ek rekoumans servi lerwa. Me selman, li bliye Joseph! Li pa dir Pharaon nanye lor Joseph, ek Joseph res dan prizon.

Genèse 39:1-23; 40:1-23.