Skip to content

Skip to table of contents

Job Res Fidel Anver Bondie

Job Res Fidel Anver Bondie

 Zistwar 26

Job Res Fidel Anver Bondie

KI TO resanti kan to trouv sa misie ki malad la? To sagrin? Sa misie-la apel Job ek se so madam ki pe debout pre kot li. To kone ki li pe dir Job? ‘Modi Bondie ek mor.’ Anou gete kifer li pe koz koumsa avek Job, ek kifer Job pe soufer sa kantite-la.

Job se enn zom fidel ki obeir Jéhovah. Li res dan pei Outs, pa tro lwin ar Canaan. Jéhovah bien kontan Job, me ena enn kikenn ki pa kontan li ditou. To kone kisannla sa?

Se Satan Lediab. Se limem sa move anz ki deteste Jéhovah la. Li ti reisi fer Adam ek Ève dezobeir Jéhovah. Li krwar li pou kapav fer tou dimounn dezobeir Jéhovah. Me eski li’nn reisi? Non. Mazinn tou sa bann dimounn fidel ki nou finn trouve dan bann zistwar avan la. Komie to kapav site?

Apre ki Jacob ek Joseph inn mor dan l’Égypte, se Job limem ki pli fidel serviter Jéhovah lor later antie. Jéhovah anvi ki Satan kone ki li pa pou kapav fer tou dimounn vinn move, alor Li dir Satan: ‘Get Job. Gete kouma li fidel anver mwa.’

Satan reponn: ‘Li fidel parski to beni li ek li ena boukou dibien. Me si to tir tousala ar li, to pou trouve kouma li pou modi twa!’

Alor Jéhovah dir li: ‘Ale, pran tou seki li ena. Fer li tou ditor ki to anvi. Nou pou gete si li modi mwa. Selman, fer sir ki to pa touy li.’

Pou koumanse, Satan fer bann dimounn kokin tou bann bef ek bann samo ki Job ena ek touy so bann mouton. Apre sa, li fer an-sort ki so dis zanfan mor dan enn siklonn. Finalman, li fer Job gagn enn maladi bien grav. Job soufer boukou. Se akoz samem ki so madam dir li: ‘Modi Bondie ek mor.’ Me Job res fidel. Anplis trwa fos kamarad vinn get li ek zot koumans dir enn kantite move kitsoz lor li. Me Job gard so fidelite.

Sa fer Jéhovah bien kontan, ek kouma to trouve lor sa zimaz-la, Li beni Job ek Li geri li. Apre sa, Job gagn ankor dis zanfan ki pli zoli ankor, ek li gagn de fwa plis bef, samo ek mouton, konpare ar seki li ti ena avan.

Eski twa osi to pou res fidel anver Jéhovah, parey kouma Job? Si wi, Bondie pou beni twa. To pou kapav viv pou touletan kan later antie pou vinn enn zoli paradi, parey kouma zardin Éden.

Job 1:1-22; 2:1-13; 42:10-17.