Skip to content

Skip to table of contents

Rwayom Divize

Rwayom Divize

 Zistwar 65

Rwayom Divize

ESKI to kone kifer sa misie-la pe desir so rob bout-bout? Se Jéhovah ki’nn dir li fer sa. Sa misie-la se Ahiya, profet Bondie. Eski to kone ki ete enn profet? Se enn kikenn avek ki Bondie dir an-avans seki pou arive.

Dan sa zimaz-la, Ahiya pe koz avek Yarobam. Salomon ti met Yarobam an-sarz de-trwa travay konstriksion. Kan Ahiya zwenn Yarobam lor semin, li fer enn kitsoz bizar. Li tir so rob nef lor li ek li desir li an 12 bout. Li dir Yarobam: ‘Pran dis bout pou twa.’ To kone kifer Ahiya donn Yarobam dis bout?

Ahiya explike ki Jéhovah pou tir rwayom ar Salomon. Li dir ki Jéhovah pou donn Yarobam dis tribi. Savedir, ki Rehabam, garson Salomon, pou diriz zis lor de tribi.

Kan Salomon tann seki Ahiya inn dir Yarobam li bien ankoler. Li anvi touy Yarobam. Me Yarobam sove al dan l’Égypte. Apre inpe letan Salomon mor. Li ti lerwa pandan 40 an, me asterla se so garson Rehabam ki lerwa. Dan l’Égypte, Yarobam tann dir ki Salomon inn mor, alor li retourn dan Israël.

Rehabam pa enn bon lerwa. Li fer dominer ar lepep plis ki so papa Salomon. Yarobam ek de-trwa zom inportan al get Rehabam ek demann li pou tret lepep pli bien. Me Rehabam pa ekoute. Avredir, li fer pli dominer ki avan. Alor lepep fer Yarobam vinn lerwa lor dis tribi, me de tribi, Benjamin ek Juda, les Rehabam kontign diriz zot kouma zot lerwa.

Yarobam pa anvi ki so pep al Jérusalem pou adore dan tanp Jéhovah. Alor li fer de vo an-or ek fer lepep sa dis tribi-la ador zot. Bien vit pei ranpli ar krim ek violans.

Ena osi problem dan rwayom de tribi. Mwins ki sink an apre ki Rehabam vinn lerwa, lerwa l’Égypte vinn lager kont Jérusalem. Li pran boukou trezor dan tanp Jéhovah. Alor, tanp Jérusalem pa’nn res lontan kouma li ti ete kan ti konstrir li.

1 Rois 11:26-43; 12:1-33; 14:21-31.