Skip to content

Skip to table of contents

Depi Zot Sorti l’Égypte Ziska Premie Lerwa Israël

Depi Zot Sorti l’Égypte Ziska Premie Lerwa Israël

3em Parti

Depi Zot Sorti l’Égypte Ziska Premie Lerwa Israël

Moïse ti diriz bann Izraelit depi zot sorti l’Égypte, ziska Montagn Sinaï, kot Bondie ti donn zot so bann lalwa. Plitar, Moïse ti avoy 12 espion pou gete kouma pei Canaan ete. Me dis ladan ti fer enn move rapor kan zot ti retourne. Zot ti fer lepep anvi retourn l’Égypte. Parski zot pa ti ena ase lafwa, Bondie ti pini bann Izraelit kan Li ti fer zot tourn an-ron dan dezer pandan 40 an.

Finalman, Li ti swazir Josué pou amenn bann Izraelit dan pei Canaan. Pou ed zot pran sa pei-la, Jéhovah ti fer boukou mirak. Li ti fer Larivier Jourdain sek, bann miray Jéricho tonbe, ek pandan enn zour antie Li ti fer soley res anplas. Apre si-z-an, zot ti reisi pran pei-la ar bann Kananeen.

Apartir Josué, se bann ziz ki ti diriz Israël pandan 356 an. Nou pou aprann boukou lor bann ziz kouma Baraq, Guidéôn, Yiphtah, Samson ek Samuel. Nou pou aprann osi lor bann madam kouma Rahab, Débora, Yaël, Ruth, Naomi, ek Dalila. Sa TRWAZIEM Parti-la rakont seki finn arive pandan 396 lane.